Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język kazachski specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JKS-33
Kod Erasmus / ISCED: 09.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język kazachski specjalistyczny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, program kształcenia turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Doskonalenie znajomości języka specjalistycznego

C2 Osiągnięcie umiejętności prowadzenia negocjacji

C3 Poznanie słownictwa związanego z ekologią

C4 Kształtowanie gotowości do rozważań nad etyką pracyRok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka kazachskiego na poziomie B 1+

Pełny opis:

Gospodarka. Terminologia i problematyka

Ekologia

Praca i etyka

Negocjacje handlowe. Nowoczesne formy handlu

Produkt i towar, promowanie wyrobów krajowych

Człowiek i społeczeństwo

Literatura:

КРҚ = Қазақстан Республикасының конституциясы. Конституция Республики Казахстан. 1998. Алматы: Қазақстан.

А. Алдашева , З. Ахметжанова , Қ. Қадашева , Э. Сүлейменова. 2004. Қазақ тілі:ресми қарым-қатынас, іс қағаздар тілі. Алматы: Арқас;

Хасанұлы, Бақытжан. 2011. Ісжүргізу әлемі – мемлекеттік тіл қолданысының ауқымды арнасы (Ісжүргізутану – дербес ғылым: негіздеме). Оқу құралы. Алматы: Алматы қаласы әкімдігінің «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы.

А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, Г. Қ. Досмамбетова, Б. О. Салыхова, Ә. Ж. Хазимова. 2017. Қазақ тілі. Оқулық В2. Ортадан жоғары деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

www.minfin.gov.kz; www.minjust.kz;

Efekty uczenia się:

rozumie język specjalistyczny

posługuje się słownictwem specjalistycznych w komunikacji językowej

potrafi tłumaczyć teksty specjalistycznych

zna formę i funkcję kazachskich tekstów specjalistycznych

Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku kazachskim

rozumie złożone pojęcia dotyczące kultury kazachskiej

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć

- przygotowanie prezentacji

- poprawność językowa

- jakość argumentów odpowiedzi

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

- egzamin pisemny i ustny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu z I roku (09-JKS-13-23) i obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na dwóch zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kod ECTS:

3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kod ECTS:

3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)