Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura II - zintegrowane sprawności językowe: hiszpański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JK2H-3M-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język i kultura II - zintegrowane sprawności językowe: hiszpański
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wyrobienie umiejętności posługiwania się środkami językowymi na poziomie B2+.

Przyswajanie i opanowanie słownictwa z zakresu tematów określonych w treściach kształcenia.

Rozumienie wypowiedzi dotyczące obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie B2+.

Tworzenie wypowiedzi ustnych w formie ciągu zwrotów i zdań dotyczących tematów określonych w treściach kształcenia na poziomie B2+.

Rozumienie tekstów oraz odnajdywanie konkretnych informacji w tekstach dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie B2+.

Tworzenie tekstów składających się ze złożonych wyrażeń i zdań, w których student wypowiada się na tematy omawiane na zajęciach.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwinięcie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W trybie zdalnym wszystkie kolokwia i zadania zostaną przeprowadzone za pomocą aplikacji MS Teams.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów kształcenia modułu z poprzedniego semestru poprzez zdanie egzaminu.

Poziom kompetencji językowej B2


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)


Skrócony opis:

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie B2+.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Słownictwo na poziomie B2+ z zakresu następujących dziedzin życia: gastronomia a zmysły, sport, aktywny wypoczynek, podróże oraz wiedza kulturowa dotycząca tych dziedzin. Realia krajów hiszpańskiego obszaru językowego

Treści z zakresu gramatyki odpowiednie dla poziomu B2+:

Rozróżnienie użycia trybu łączącego oraz trybu oznajmującego w wybranych typach zdań okolicznikowych.

Struktury złożone wprowadzające tryb łączący.

Zaimki względne (III) i zasady ich wykorzystania w różnych typach zdań.

Zgodność czasów w zdaniach trybu łączącego oraz trybu oznajmującego.

Mowa zależna i niezależna. Przekazywanie informacji w złożonych wypowiedziach.

Nagrania adaptowane z podręcznika takie jak rozmowy, wywiady, wymiana informacji na poziomie B2+ oraz materiały pobrane z Internetu.

Teksty zawierające informacje o tematach poruszanych na zajęciach jak również o realiach i elementach kulturowych właściwych dla krajów hiszpańskiego obszaru językowego na poziomie B2+, np. tekst literacki o smakach, materiał informacyjny o konsumpcji wieprzowiny, tekst popularnonaukowy o Boliwii; artykuły prasowe.

Literatura:

Corpas, J., Garmendia, A., Soriano, C. Aula Internacional 4 Nueva Edición, Difusión

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

posługuje się nabytymi środkami językowymi na poziomie B2+ i stopniowo dodaje do nich nowe, rozbudowując repertuar środków niezbędnych w codziennej komunikacji.

rozumie wypowiedzi dotyczące obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie B2+; np. nagrania z podręcznika, radia, telewizji.

tworzy wypowiedzi ustne w formie ciągu zwrotów i zdań dotyczących tematów określonych w treściach kształcenia na poziomie B2+. Stosuje słownictwo z zakresu tematów określonych w treściach kształcenia, wzbogacając je o nowe jednostki leksykalne.

rozumie teksty pisemne oraz odnajduje w nich konkretne informacje dotyczące obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie B2+, np. artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których są prezentowane określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

Redaguje szczegółowe teksty na tematy związane z jego zainteresowaniami; teksty rozważające argumenty za i przeciw; listy w których przekazuje informacje otrzymane os od osób trzecich.

Współpracuje, posiada zdolność pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Termin egzaminu: podany na stronie Instytutu Filologii Romańskiej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS Teams)

- aktywne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć

- wykonywanie ćwiczeń powtórkowych poza zajęciami

- oddawanie na czas wszystkich zadań wyznaczonych przez prowadzącego

- zdanie końcowego kolokwium zaliczeniowego (pisemnego) w wyznaczonym terminie.

Uwaga! W trybie zdalnym wszystkie kolokwia i zadania zostaną przeprowadzone za pomocą aplikacji MS Teams.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez
Prowadzący grup: Xavier Pascual Lopez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

KRYTERIA ZALICZENIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student / studentka jest zobowiązany/a do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, angażowania się we wszystkie ćwiczenia i brania czynnego udziału w zadaniach zarówno ustnych jak i pisemnych. Podczas zajęć zdalnych, odbywających się on-line, będzie brana pod uwagę obecność oraz aktywne uczestnictwo w wideokonferencjach oraz wykonywanie i oddawanie w ustalonym terminie i trybie wszystkich wyznaczonych w ramach danego przedmiotu zadań, zgodnie z wytycznymi prowadzącego/prowadzącej zajęcia.

Jeśli nieobecności studenta / studentki na zajęciach przekroczą 50% (bez względu na przyczynę), nie będzie miał on / ona prawa do otrzymania zaliczenia z przedmiotu. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na każde 30 godzin zajęć. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni od powrotu ze zwolnienia. Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć w formie dodatkowych spotkań z prowadzącym / prowadzącą lub w formie wykonywania dodatkowych zadań.

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

● obecność na zajęciach,

● aktywne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć,

● wykonywanie ćwiczeń powtórkowych poza zajęciami,

● oddawanie na czas wszystkich zadań wyznaczonych przez prowadzącego,

● zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru w wyznaczonym terminie,

● zdanie końcowego kolokwium zaliczeniowego (pisemnego) w wyznaczonym terminie.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, student / studentka najpierw musi uzyskać zaliczenie.

Daty zaliczeń i egzaminów (włączając w to również egzaminy poprawkowe) są ustalane z góry i nie podlegają zmianie. Wszyscy studenci / studentki, również ci, którzy mają indywidualną organizację studiów lub studiują dodatkowo na innym kierunku, są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zaliczeniu lub egzaminie w pierwszym wyznaczonym terminie. Nieobecność na zaliczeniu bądź egzaminie bez przedstawienia w ciągu 7 dni od ich daty zwolnienia lekarskiego, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Student / studentka w takim przypadku ma prawo do drugiego terminu w sesji poprawkowej.

Studenci / studentki starający się o indywidualną organizację studiów (IOS) są zobowiązani do stawienia się na zajęciach w pierwszym tygodniu semestru, oraz do uzasadnienia swojej prośby o uzyskanie IOS. Decyzję w tej sprawie podejmuje wykładowca, ustalając w przypadku decyzji pozytywnej dodatkowe warunki zaliczenia danego przedmiotu. Jeśli student / studentka stawi się pod koniec semestru, nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Data końcowego kolokwium zaliczeniowego: 1.02.2021 (pisemne)

Wystawienie oceny z końcowego kolokwium zaliczeniowego: 8.02.2021

Poprawa zaliczenia: 16.04.2021

Data egzaminu pisemnego i ustnego: 16.02.2021

Poprawa egzaminu: 24.04.2021

Minimalny poziom znajomości języka na początku semestru: B1

Minimalny poziom znajomości języka wymagany do zaliczenia przedmiotu na końcu semestru: B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wegner
Prowadzący grup: Magdalena Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

KRYTERIA ZALICZENIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student / studentka jest zobowiązany/a do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, angażowania się we wszystkie ćwiczenia i brania czynnego udziału w zadaniach zarówno ustnych jak i pisemnych. Podczas zajęć zdalnych, odbywających się on-line, będzie brana pod uwagę obecność oraz aktywne uczestnictwo w wideokonferencjach oraz wykonywanie i oddawanie w ustalonym terminie i trybie wszystkich wyznaczonych w ramach danego przedmiotu zadań, zgodnie z wytycznymi prowadzącego/prowadzącej zajęcia.

Jeśli nieobecności studenta / studentki na zajęciach przekroczą 50% (bez względu na przyczynę), nie będzie miał on / ona prawa do otrzymania zaliczenia z przedmiotu. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na każde 30 godzin zajęć. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni od powrotu ze zwolnienia. Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć w formie dodatkowych spotkań z prowadzącym / prowadzącą lub w formie wykonywania dodatkowych zadań.

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

● obecność na zajęciach,

● aktywne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć,

● wykonywanie ćwiczeń powtórkowych poza zajęciami,

● oddawanie na czas wszystkich zadań wyznaczonych przez prowadzącego,

● zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru w wyznaczonym terminie,

● zdanie końcowego kolokwium zaliczeniowego (pisemnego) w wyznaczonym terminie.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, student / studentka najpierw musi uzyskać zaliczenie.

Daty zaliczeń i egzaminów (włączając w to również egzaminy poprawkowe) są ustalane z góry i nie podlegają zmianie. Wszyscy studenci / studentki, również ci, którzy mają indywidualną organizację studiów lub studiują dodatkowo na innym kierunku, są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zaliczeniu lub egzaminie w pierwszym wyznaczonym terminie. Nieobecność na zaliczeniu bądź egzaminie bez przedstawienia w ciągu 7 dni od ich daty zwolnienia lekarskiego, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Student / studentka w takim przypadku ma prawo do drugiego terminu w sesji poprawkowej.

Studenci / studentki starający się o indywidualną organizację studiów (IOS) są zobowiązani do stawienia się na zajęciach w pierwszym tygodniu semestru, oraz do uzasadnienia swojej prośby o uzyskanie IOS. Decyzję w tej sprawie podejmuje wykładowca, ustalając w przypadku decyzji pozytywnej dodatkowe warunki zaliczenia danego przedmiotu. Jeśli student / studentka stawi się pod koniec semestru, nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Data końcowego kolokwium zaliczeniowego: 28.01.2022 (pisemne)

Wystawienie oceny z końcowego kolokwium zaliczeniowego: 31.01.2022

Poprawa zaliczenia: 15.04.2022

Data egzaminu pisemnego i ustnego: termin podany na stronie Instytutu Filologii Romańskiej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć (w sesji zimowej)

Poprawa egzaminu: podany na stronie Instytutu Filologii Romańskiej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć (w poprawkowej sesji zimowej)

Minimalny poziom znajomości języka na początku semestru: B1

Minimalny poziom znajomości języka wymagany do zaliczenia przedmiotu na końcu semestru: B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wegner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.