Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JA-ZL24
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Pogłębianie wiedzy oraz połączenie umiejętności studentów z zakresu praktycznego zastosowania języka angielskiego w mowie i piśmie

Integracja, systematyzacja i poszerzanie wiadomości studentów dotyczące gramatyki i leksyki

Wykształcenie umiejętności analizy tekstu

Rozwijanie sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, sprawności mówienia i pisania)

Poznawanie i utrwalanie podstawowego słownictwa umożliwiającego efektywną komunikację w języku angielskim

Wykształcenie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Wykształcenie umiejętności oceny własnych kompetencji językowych i świadomości potrzeby ich ciągłego udoskonalania

Pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych kultur i wykształcanie tolerancji wobec ich odrębności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Test kompetencji językowych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć są przekazywane studentom przez prowadzącego, materiały dodatkowe znajdują się w Bibliotece Studium Nauczania Języków Obcych UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Pełny opis:

Praktyczna znajomość gramatyki języka angielskiego w zakresie czasów gramatycznych oraz pozostałych konstrukcji i form gramatycznych

Kurs podręcznikowy - doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania, rozbudowywanie wiedzy leksykalnej i gramatycznej.

Analiza tekstu - rozwijanie umiejętności rozumienia różnorodnych tekstów słuchanych i czytanych zintegrowane z rozwijaniem słownictwa.

Słownictwo umożliwiające efektywną komunikację w języku angielskim - rozbudowywanie wiedzy leksykalnej z zakresu typowych zagadnień życia codziennego.

Analiza materiałów audiowizualnych.

Zrozumienie istoty różnorodności kulturowej w świecie i potrzeby stosowania zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Uzmysłowienie konieczności podnoszenia swoich umiejętności językowych oraz samokształcenia w zakresie języka angielskiego za pomocą różnych metod.

Literatura:

1. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File elementary. Oxford University Press

2. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File pre-intermediate. Oxford University Press

3. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File intermediate. Oxford University Press

4. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File upper-intermediate. Oxford University Press

5. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File advanced. Oxford University Press

6. Crace, A., Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English elementary. Pearson Longman

7. Crace, A., Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English pre-intermediate. Pearson Longman

8. Crace, A., Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English intermediate. Pearson Longman

9. Crace, A., Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English upper-intermediate. Pearson Longman

10. Crace, A., Foley, M., Hall, D., Roberts, R. New Total English advanced. Pearson Longman

11. Vince, M., Elementary Language Practice. Macmillan

12. Vince, M., Intermediate Language Practice. Macmillan

13. Vince, M., First Certificate Language Practice. Macmillan

14. Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan

15. Murphy, R., Essential Grammar in Use. Cambridge University Press

16. Murphy, R., English Grammar in Use. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka potrafi:

Posługiwać się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych i gramatycznych); Rozumie i potrafi analizować wypowiedzi pisemne oraz teksty słuchane; Tworzy krótkie wypowiedzi pisemne; Reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach; Zna i potrafi praktycznie zastosować czasy gramatyczne oraz pozostałe konstrukcje i formy gramatyczne; Zna podstawowe słownictwo umożliwiające efektywną komunikację w języku angielskim

Korzysta ze źródeł literaturowych; Potrafi współpracować z grupą przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji

Potrafi przygotowywać i prezentować wystąpienia ustne w języku angielskim; Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałego doskonalenia.

Właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikające z uzyskanych kompetencji językowych

Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna

Wypowiedzi podczas zajęć

Prace pisemne

Prezentacja artykułu

Test

Kolokwium pisemne

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

100% - 90% → 5,0

89% - 86% → 4,5

85% - 75% → 4,0

74% - 71% → 3,5

70% - 60% → 3,0 (60% - próg zaliczeniowy)

59% - 0 → 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat z języka obcego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Osojca-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat z języka obcego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Osojca-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat z języka obcego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat z języka obcego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)