Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HUSA-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia USA
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Stanów Zjednoczonych

Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku angielskim

Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/ wymagań egzaminacyjnych, materiałów z wykładów oraz dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.


Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

1. Briefly discuss the political and cultural significance of WWI to Britain.

2. What were the unique characteristics of Reformation in the British Isles?

3. What were the three cultural and socio-economic regions of British colonial America? Briefly describe one of them.

4. Explain the terms: Manifest Destiny, Missouri Compromise, Underground Railroad.

5. Explain the terms: Hadrian’s Wall, Danelaw, Bretwalda.

6. List, in chronological order, four territorial gains of the United States until 1867.

Pełny opis:

Kultury prekolumbijskie w Ameryce Północnej.

Angielskie osadnictwo w Ameryce Północnej.

Przyczyny i przebieg wojny o niepodległość.

Konstytucja amerykańska i młode państwo

Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w historii.

Przyczyny i przebieg wojny secesyjnej.

Industrializacja, imigracja i „Dziki Zachód”

Epoka progresywizmu.

Okres międzywojenny.

Przebieg drugiej wojny światowej z perspektywy Stanów Zjednoczonych.

Literatura:

Gilbert, Martin. 2006. The Routledge Atlas of American History. Fifth Edition. London: Routledge.

Jenkins, Philip. 2007. History of the United States. London: Macmillan.

O'Callaghan, B. 2001. An Illustrated History of the USA. Longman.

Remini, Robert V. 2008. A Short History of the United States. HarperCollins.

Tindall, G., D. Shi. 1992. America: A Narrative History. W.W. Norton and Company.

Zinn, Howard. 2003. A People’s History of the United States. New York: HarperCollins.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- scharakteryzować poszczególne okresy w dziejach USA

- opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

- zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

- potrafi scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny USA

- rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

- korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

- prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- kolokwium zaliczeniowe.

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.