Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HUSA-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia USA
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilWSUA
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska z filologią angielską

- filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Stanów Zjednoczonych

- rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

- dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku polskim i angielskim

- rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/ wymagań egzaminacyjnych, materiałów z wykładów oraz dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Pełny opis:

Kultury prekolumbijskie w Ameryce Północnej.

Angielskie osadnictwo w Ameryce Północnej.

Przyczyny i przebieg wojny o niepodległość.

Konstytucja amerykańska i młode państwo

Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w historii.

Przyczyny i przebieg wojny secesyjnej.

Industrializacja, imigracja i „Dziki Zachód”

Epoka progresywizmu.

Okres międzywojenny.

Przebieg drugiej wojny światowej z perspektywy Stanów Zjednoczonych.

Dzieje USA od roku 1945 do końca lat sześćdziesiątych

USA od końca lat sześćdziesiątych do czasów współczesnych

Literatura:

Gilbert, Martin. 2006. The Routledge Atlas of American History. Fifth Edition. London: Routledge.

Jenkins, Philip. 2007. History of the United States. London: Macmillan.

O'Callaghan, B. 2001. An Illustrated History of the USA. Longman.

Remini, Robert V. 2008. A Short History of the United States. HarperCollins.

Tindall, G., D. Shi. 1992. America: A Narrative History. W.W. Norton and Company.

Zinn, Howard. 2003. A People’s History of the United States. New York: HarperCollins.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi scharakteryzować poszczególne okresy w dziejach USA

- potrafi opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

- rozumie tło historyczne w dziełach literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

- potrafi scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny USA

- rozpoznaje odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym,

- korzysta z literatury przedmiotu w języku angielskim

- prawidłowo posługuje się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- kolokwium zaliczeniowe.

SKALA OCEN:

Kryteria ilościowe:

bardzo dobry (bdb; 5,0): 100-92%

dobry plus (+db; 4,5): 92 -84%

dobry (db; 4,0): 83.5-76 %

dostateczny plus (+dst; 3,5): 75.54 – 68%

dostateczny (dst; 3,0): 68.49 -60 %

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 59.49 %

Kryteria jakościowe:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paul Newsham
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)