Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łotewskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLŁ-FŁ-44
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łotewskiej
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajamianie z sytuacją polityczną, zjawiskami, procesami kulturowymi i społecznymi, innymi mechanizmami, które zaważyły na kształcie literatury łotewskiej na Łotwie po roku 1990. Zapoznanie studenta z tendencjami, nurtami, procesami w najnowszej literaturze łotewskiej. Wyposażanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające swobodne poruszanie się w przestrzeni najnowszej literatury łotewskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka łotewskiego przynajmniej na poziomie A2, podstawowe informacje z zakresu historii oraz kultury Łotwy, wiedza teoretyczna dotycząca analizy dzieł literackich oraz teorii badań literackich.

Skrócony opis:

Najnowsza literatura łotewska. Najważniejsi twórcy i najistotniejsze teksty ostatnich lat.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Charakter i kierunki rozwoju najnowszej literatury łotewskiej.

2. Autorzy, teksty, czasopisma, portale literackie, terminy i zjawiska w literaturze łotewskiej po 1990 roku.

3. Lektura i analiza najważniejszych tekstów literackich ostatnich lat.

4. Literatura łotewska na tle literatury europejskiej.

5. Recepcja literatury łotewskiej w Polsce.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Berelis G., Latviešu literatūras vēsture no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga 1999.

Latviešu literatūra 2000-2006. Rīga 2007.

Latviešu jaunākas dzejas izlase. 1980-1995. Rīga 1996.

Latviešu jaunākas prozas izlase. 80.-90. gadi. Rīga 1995.

Latviešu literatūras vēsture, t. 6. Rīga 1962.

Latviešu literatūras vēsture, t. II-III. Rīga 2001.

Latviešu mūsdienu dzeja. 1997-2007. Rīga, b.d.

Stāsti. Prozas lasījumi klātienē un neklātienē, cz. 1-5 i n.. Rīga 2005-2010.

Dodatkowa:

Berelis G., Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. Postmodernisms un latviešu literatūra. Rīga 2001.

Briedis R., Latviešu literatūras hronika sasatījuma ar notikumiem pasaulē un Latvijā, t. 2, 1945-2005. Rīga 2006.

Cimdiņa A., Teksts un klātbūtne. Rīga 2000.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga 2003.

Latviešu rakstnieku portreti. Laikmetu krustpunktos. Rīga 2001.

Literatūra 12. klasei. Eksperimentālā mācību grāmata. Rīga 2001.

Lūse Dace, Latviešu literatūra un 20. Gadsimta politiskās kolīzijas. Rīga 2008.

------

Czasopisma: "Latvju teksti", „Domuzīme”, „Konteksts”.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury łotewskiej w dziejach literatury europejskiej.

2. Zna i potrafi zdefiniować podstawowe tematy, pojęcia, terminy i zagadnienia dotyczące badań nad literaturą łotewską.

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa obszaru kulturowego języka łotewskiego.

4. Umie samodzielnie zdobywać i analizować wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk literackich z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji.

5. Posiada odpowiednie umiejętności oraz zasób słownictwa niezbędny do przygotowania prac pisemnych (także akademickich) oraz wystąpień ustnych w językach polskim i łotewskim dotyczących literatury łotewskiej.

6. Zna i potrafi samodzielnie analizować teksty kluczowe dla historii literatury łotewskiej, potrafi umieścić je w odpowiednim kontekście historycznym.

7. Potrafi pracować w grupie i prowadzić dyskusję.

8. Śledzi bieżące trendy w literaturze, wykorzystując do tego celu różne media.

9. integruje wiedzę o najnowszej literaturze łotewskiej z wcześniejszą wiedzą z zakresu historii literatury i kultury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), przygotowanie pracy semestralnej lub prezentacji na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 odbywać się będą zdalnie na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 odbywać się będą zdalnie na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)