Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HINDIND-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIin
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hindi
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku hindi w zakresie wybranych zakresów tematycznych z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych kilkakrotnie przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na hindi i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej oraz materiału z pierwszego semestru i drugiego semestru z zajęć gramatyki hindi i praktycznej nauki języka hindi.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

12

Skrócony opis:

Pogłębianie i poznawanie nowego słownictwa w nowych zakresach tematycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z odwiedzeniem restauracji, kina, bazaru; z przemysłem filmowym.

Zakres tematyczny związany z pogodą, zjawiskami meteorologicznymi, strefami klimatycznymi, monsunem.

Zakres tematyczny związany z problemami społecznymi Indii: biedą, bezrobociem, pracą dzieci.

Czasowniki intensywne; czasowniki modyfikujące: cukna, sakna, pana; czasowniki odimienne proste i złożone; czasowniki kauzatywne; zaimki emfatyczne; strona bierna; zdania warunkowe.

Umiejętność praktycznego zastosowania ww., tj.: umiejętność budowania bardziej złożonych i gramatycznie poprawnych zdań.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

I inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma coraz większą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego złożoności i historycznej zmienności a także jego ścisłego powiązania z językami klasycznymi.

2. Umie coraz sprawniej zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować dość złożone błędy wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie bardziej złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi dłuższych historyjek usłyszanych dwukrotnie, złożone dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie bardziej rozbudowanych zdań związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując większą poprawność w zakresie bardziej złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

5. Rozumie potrzebę ciągłego i nieustannego doskonalenia języka.

6. Potrafi sprawnie pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: obecność na zajęciach (3 nieusprawiedliwione dopuszczone), zaliczenie kolokwiów w czasie semestru, wykonywanie zadań domowych, aktywna postawa na zajęciach.

Egzamin ustny i pisemny.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Borowiak, Abhishek Jain, Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mandar Purandare, Sven Sellmer, Tatiana Szurlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)