Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Finlandii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HF-FR-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Finlandii
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

-Zapoznanie się z procesem powstania i rozwoju państwowości fińskiej

-Przekazanie wiedzy z zakresu historii Finlandii

-Utrwalenie podstawowych wydarzeń i faktów historycznych

-Poznanie głównych kierunków polityki fińskiej w zakresie kształtowania państwa i polityki zagranicznej

-Zapoznanie się z biografiami znaczących postaci


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Zainteresowania historyczno-kulturologiczne, ogólne kompetencje humanistyczne.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępie materiałów przekazuje prowadzący.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład konwersatoryjny ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

SUMA GODZIN 75

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

Literatura:

Zalecana literatura:

• Cieślak, Tadeusz. 1983. Historia Finlandii. Wydawnictwo Ossolineum.

• Finlandia w faktach – praca zbiorowa. 2003. Otava.

• Klinge, Matti. 1997. Krótka Historia Finlandii. Otava.

• Klinge, Matti. 2003. Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy. Wydawnictwo Atut.

• Szordykowska, Barbara. 2011. Historia Finlandii. Wydawnictwo Trio.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- Zna podstawową terminologię z zakresu historii, historiografii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie, językoznawstwa ugrofińskiego.

- Dostrzega historyczne współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy, w szczególności Europy Północnej, zna i rozumie zróżnicowane podstawy tożsamości historycznej Finów.

- Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje dotyczące Finalndii i obszaru Europy Północnej w zasobach informacji pisanych i elektronicznych.

- Potrafi dokonać krytyki i interpretacji źródeł historycznych, przekazów ustnych i pisemnych dotyczących Finalndii, Europy Północnej i innych państw.

- Potrafi dokonać analizy wydarzeń i procesów historycznych na obszarze Finlandii oraz Europy Północnej na zasadzie porównawczej i przyczynowo-skutkowej w oparciu o literaturę przedmiotu

- Efektywnie ocenia własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

- Na podstawie uzyskanej wiedzy historycznej potrafi współtworzyć trafne decyzje dotyczące współczesnych kontaktów polsko-fińskich na poziomie indywidualnym i na poziomie przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji pozarządowej

- Ma świadomość szczególnych relacji historycznych i współczesnych stosunków polsko-fińskich, ma świadomość konieczności kierowania się w życiu zawodowym naukowym obiektywizmem oraz ogólnoludzkimi i europejskimi wartościami demokracji i tolerancji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

• zaliczenie egzaminu końcowego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Paluszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Paluszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.