Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GWJR-66
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosAng w sem. letnim
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosUkr w sem. letnim
Przedmioty dla programu DLx-LSROS3X
Przedmioty dla programu DLx-RosX
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska

- filologia rosyjska z filolgią angielską

- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

- filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie ze składnią języka rosyjskiego, modelami opisu, przyswojenie głównych terminów syntaktycznych

przekazanie wiedzy o stosunkach syntagmatycznych między wyrazami, nabycie umiejętności określania stopnia spójności pomiędzy składnikami tekstu, umiejętność analizy związków akomodowanych i nieakomodowanych.

przygotowanie do analizy zdania prostego, właściwa interpretacja członów zdania i ich funkcji

wyrobienie umiejętności modelowania wypowiedzeń na podstawie schematów strukturalnych, zapoznanie z wypowiedzeniami pełnymi i niepełnymi

wyrobienie umiejętności rozpoznawania struktur wielopredykatywnych i ich właściwy opis strukturalno-semantyczny

rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, rozróżnianie i określanie różnego typu operatorów

utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu morfologii języka rosyjskiego oraz ogólnej wiedzy z gramatyki języka rosyjskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

wykład problemowy

dyskusja

praca z tekstem

metoda ćwiczeniowa

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

praca w grupach

Pełny opis:

Miejsce składni w gramatycznym systemie języka. Słowoforma w opisie składniowym.

Relacje między składnikami (Akomodacja składniowa, typy związków akomodowanych i nieakomodowanych). Stosunki gramatyczne pomiędzy wyrazami.

Stosunki parataktyczne i hipotaktyczne. Określanie związków luźnych, stałych i sfrazeologizowanych.

Pojęcie zdania (wypowiedzenia) jako podstawowej jednostki opisu składniowego. Rodzaje wypowiedzeń i ich funkcje.

Zdanie pojedyncze. Schemat strukturalny zdania prostego. Predykacja. Związki główne i poboczne.

Opis składników wypowiedzenia pojedynczego (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

Klasyfikacje i typy zdań prostych. Schematy strukturalne zdań prostych.

Struktury wielopredykatywne - zdania złożone. Definicja zdania złożonego. Schematy strukturalne zdań złożonych.

Wypowiedzenia złożone współrzędnie i podrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie.

Pojęcie spójności tekstu. Strategia nadawczo-odbiorcza tekstu. Charakterystyka i rodzaje operatorów tekstowych. Operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego.

Ćwiczenia interpunkcyjne w zdaniach prostych i złożonych.

Literatura:

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, cz. 1-4, Warszawa 1986-1987.

Cz.Lachur, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 2002.

Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. II, Москва 1980.

В.А.Белошапкова, Современный русский язык; Изд-во: М.: Высшая школа 1981.

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык, cz. 3, Rzeszów 1998.

Н.С. Валгина, Синтаксис современного русского языка, Москва 2000.

Современный русский язык, под ред. Н.М. Шанского, Москва 1981.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /-ka:

zna modele opisu składniowego i charakteryzuje główne pojęcia składniowe

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z gramatyki języka rosyjskiego

analizuje i rozpoznaje różne typy związków syntagmatycznych

prawidłowo interpretuje związki akomodowane i nieakomodowane

prawidłowo interpretuje modele zdań prostych na podstawie schematów strukturalnych, potrafi zinterpretować zdanie w zależności od aspektu analizy, rozróżnia człony zdania

wybiera właściwe techniki wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, umiejętnie rozróżnia operatory tekstowe, operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego

rozpoznaje typy zdań złożonych i potrafi je opisać z punktu widzenia struktury i semantyki.

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i wykonywaniu prac pisemnych, jest zorientowany na poprawność składniową wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, niemniej wymaga się znajomości materiału z wykładu,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów)

Kryteria oceniania / ocena wg skali stosowanej na UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu

dobry plus (+db; 4,5)

kryterium ilościowe: przynajmniej 91% i mniej niż 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym.

dobry (db; 4,0)

kryterium ilościowe: przynajmniej 81% i mniej niż 91%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami.

dostateczny plus (+dst; 3,5)

kryterium ilościowe: przynajmniej 73% i mniej niż 81%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami.

dostateczny (dst; 3,0)

kryterium ilościowe: przynajmniej 61% i mniej niż 73%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się)

niedostateczny (ndst; 2,0)

kryterium ilościowe: poniżej 61%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov, Łukasz Małecki, Andrzej Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov, Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)