Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GKNP-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie miejsca badań kontrastywnych w obrębie innych kierunków komparatystyki językoznawczej; omówienie podstaw metodologicznych językoznawstwa konfrontatywnego; przekazanie teoretycznej wiedzy o systemowych różnicach i podobieństwach między językiem niemieckim i polskim; ćwiczenie umiejętności porównywania struktur fonologicznych, morfologicznych oraz składniowych języka niemieckiego i polskiego w oparciu o próbki tekstów tłumaczonych, pogłębienie analizy o elementy dotyczące słowotwórstwa, leksykologii i frazeologii; wprowadzenie w samodzielne analizy konfrontatywne; pogłębianie wiedzy o różnicach językowych wpisującej się w postawę rozumienia odrębności kulturowej członków poszczególnych wspólnot językowych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo [wspomaganie zajęć tradycyjnych kursem na platformie e-learningowej Wydz. Neofilologii UAM (do decyzji prowadzącego zajęcia)]

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Tłumaczenie próbek tekstów


Skrócony opis:

Moduł składa się z wykładu i konwersatorium

Pełny opis:

Studia porównawcze nad językami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem genezy, specyfiki i metodologii badań kontrastywnych

Ważniejsze kontrasty i podobieństwa pomiędzy językiem niemieckim i polskim w obrębie fonetyki i fonologii, morfologii, składni oraz dominujących struktur słowotwórczych, jak również wybranych zagadnień z zakresu leksykologii i frazeologii

Zastosowanie wiedzy o systemowych podobieństwach i różnicach między obu językami w dziedzinie nauki o tłumaczeniach oraz praktyce nauczania języka niemieckiego i polskiego jako języków obcych

Relacje mylących podobieństw międzyjęzykowych („fałszywi przyjaciele tłumacza”)

Leksykologiczne aspekty porównań międzyjęzykowych

Porównywanie struktur fonologicznych, morfologicznych oraz składniowych języka niemieckiego i polskiego w oparciu o próbki tekstów (tłumaczonych)

Różnice kulturowe pomiędzy rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i polskiego – spojrzenie przez pryzmat językowy

Literatura:

Bzdęga, Andrzej Z.(1976): Linguistische Übersetzungsanalyse, w: Kwartalnik Neofilologiczny 23, 283-293; Bzdęga, Andrzej Z. (1986): Schwerpunkte und Perspektiven synchronen Sprachvergleichs, w: Kwartalnik Neofilologiczny 33, 301-306; Engel, Ulrich et al. (1999) Deutsch-polnische kontrastive Grammatik (2 Bde.). Heidelberg: Julius Groos Verlag; Nagórko, Alicja (2006): Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa: PWN; Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik, Darmstadt; Sternemann, Reinhard (Hg.) (1983): Einführung in die konfrontative Linguistik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie; Zabrocki, Ludwik (1970): Grundfragen der konfrontativen Grammatik, w: Moser, Hugo et al. (eds.): Probleme der kontrastiven Grammatik. Düsseldorf (=Sprache der Gegenwart. Schriften des IdS, Bd. 8), s. 31-51.

Ponadto indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura przedmiotu, każdorazowo udostępniana studentom.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych w zakresie lingwistyki kontrastywnej niemiecko-polskiej

Zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu językoznawstwa kontrastywnego

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat językoznawstwa porównawczego

Ma świadomość kompleksowej natury języka

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie gramatyki kontrastywnej niemiecko-polskiej

Zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie w porównywaniu tekstów w analizowanych językach

Ma wiedzę o powiązaniach lingwistyki kontrastywnej z innymi gałęziami komparatystyki językowej, translatoryką, językoznawstwem stosowanym (zwłaszcza z glottodydaktyką)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł niemiecko- i polskojęzycznych

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł

Umie właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu analizy materiału językowego

Potrafi skutecznie posługiwać się poznanymi metodami i narzędziami lingwistyki kontrastywnej

Właściwie analizuje konkretne zjawiska językowe we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie

Poprawnie formułuje wnioski z analiz tekstów z wykorzystaniem dorobku germanistyki i polonistyki

Ma umiejętności językowe w zakresie językoznawstwa kontrastywnego oraz potrafi wypowiadać się o tej dziedzinie w języku niemieckim i polskim

Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego obszaru językowego niemieckiego i polskiego

Jest bardziej świadomy różnorodności kulturowej, w tym też językowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Test (online)

Pisemne zadania domowe

Ocena w dyskusji

Kryteria oceniania dla egzaminu, zaliczeń pisemnych i testów:

poniżej 55% - ocena 2,0

55% - 63% - ocena 3,0

64% - 72% - ocena 3,5

73% - 81% - ocena 4,0

82% - 91% - ocena 4,5

92% - 100% - ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanka Konieczna-Zięta
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanka Konieczna-Zięta, Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.