Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJTR-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=196
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie ze strukturą morfologiczną i składniową języka tureckiego

Przekazanie wiedzy o podstawowych konstrukcjach gramatycznych języka tureckiego

Rozwinięcie umiejętności tworzenia poprawnych konstrukcji w języku obcym

Przygotowanie do naukowego opisu języka


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Zajęcia prowadzone w formie b-learningu, z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=196

Skrócony opis:

Teoretyczno-praktyczne zajęcia poświęcone gramatyce opisowej języka tureckiego.

Wymagania wstępne:

Bardzo dobra znajomość gramatyki języka polskiego

Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa

Pełny opis:

- struktura języka tureckiego

- typy przyrostków

- podstawowe informacje o składni języka tureckiego

- fonetyka języka tureckiego

- harmonia wokaliczna

- pojęcia ‘być’ i ‘mieć’

- orzeczenie imienne

- dzierżawczość

- przypadki

- czasy proste

Literatura:

a) Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka;

b) Majda, Tadeusz. 2004. Język turecki. Warszawa: Dialog;

c) Göksel, Aslı, Celia Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. London: Routledge;

d) Kornfilt, Jaklin. 1997. Turkish. London: Routledge;

e) Lewis, Geoffrey, L. 2011. Turkish Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- wskazuje najważniejsze cechy języka tureckiego

- wskazuje oraz poprawnie nazywa poszczególne części mowy oraz zdania

- stosuje konstrukcje gramatyczne na poziomie podstawowym

- dokonuje analizy wypowiedzi pod kątem zawartych w niej konstrukcji gramatycznych i składniowych

- korzysta ze źródeł literaturowych, w tym również ze źródeł w języku obcym

- jest świadom różnic kulturowych i wynikających z nich różnic językowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest wykonanie wszystkich zadań domowych umieszczonych na platformie Moodle.

Kryteria oceniania:

0-50% ndst

51-64,5% dst

65-74,5% dst+

75-84,5% db

85-91,5% db+

92-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=120
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Andrzejewski
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=120
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Andrzejewski
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)