Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia świata arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GEOARAB-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia świata arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 – zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami geografii świata arabskiego: jego zasięg, historyczne uwarunkowanie oraz wstępna charakterystyka


C2 – zaznajomienie studentów z poszczególnymi częściami świata arabskiego wraz z ich charakterystyką


C3 – zaprezentowanie wiedzy na temat klasycznych arabskich teorii na temat geografii


C4 – Zaznajomienie studentów z współczesnymi aspektami geografii świata arabskiego: środowisko, gospodarka, społeczeństwo


C5 – Ukazanie studentom walorów turystycznych świata arabskiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Brak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Część wymienionych materiałów znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, Bibliotece Wydziału Neofilologii, Bibliotece Wydziału Historycznego oraz Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Pozostałe zostaną dostarczone przez prowadzącego zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wprowadzenie teoretyczne, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prezentacje studentów

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych elementów geografii świata arabskiego.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami geografii świata arabskiego: jego zasięgiem, historycznymi uwarunkowaniami oraz wstępną charakterystyką.

Następnie zaznajomienie studentów z poszczególnymi częściami świata arabskiego wraz z ich charakterystyką, zaprezentowanie wiedzy na temat klasycznych arabskich teorii na temat geografii

Geografia świata arabskiego pozwoli także na zaznajomienie studentów z współczesnymi aspektami geografii świata arabskiego: środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem, a w dalszej kolejności także ukazanie studentom walorów turystycznych świata arabskiego

Literatura:

Dziekan Marek M., Arabowie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2002.

Braudel Ferdinand, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

El-Ashker Ahmed, Wilson Rodney, Islamic Economics: a Short History, Leiden 2006.

Gaworecki Władysław, Turystyka, Warszawa 2010 (lub inne wydania).

Gudowski Janusz, Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Warszawa 1998.

Makowski Jerzy, Geografia fizyczna świata, Warszawa 2006 (lub inne wydania).

Miquel André, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11 siècle, Paris 1980.

Money Land and Trade: An Economic History of the Muslim Mediterranean, (ed.) Nelly Hanna, London 2002.

Nazmi Ahmad, The Muslim geographical image of the world in the Middle Ages : a source study, Warsaw 2007.

Orłowska Elżbieta, Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzułmańskiej (VIII-XIV w.), Wrocław 2000.

Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, (red.) Tomasz Dołęgowski, Warszawa 2011.

Stojkow Maria, Portret damasceńskiego kupca, Warszawa 2012.

Sukidi, Max Weber’s Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans, “Islam and Christian–Muslim Relations”, Vol. 17, No. 2, s. 195–205, April 2006

Sulejczak Ewa, Gudowski Janusz, Podstawy geografii społecznej i gospodarczej krajów arabskich, Warszawa 1987.

The City in the Islamic World (2 vol.), (ed.) Salma K. Jayyusi, Leiden 2008.

Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

Weber Max, Etyka gospodarcza religii światowych, Kraków 2000.

Wittfogel Karl Artur, Władza totalna : studium porównawcze despotyzmu wschodniego¸ Toruń 2002.

Yunus Muhammad, Świat bez ubóstwa: czas na przedsiębiorstwo społeczne, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

przedstawić elementy geografii świata arabskiego, opisać jego zasięg oraz historyczne różnicowanie

Określić różnice pomiędzy poszczególnymi regionami świata arabskiego

wskazać czynniki naturalne, historyczne i międzynarodowe wpływające na sytuację świata arabskiego

przedstawić i wykorzystać interdyscyplinarne elementy różnych dziedzin wiedzy do opisu świata arabskiego

Przedstawić kluczowe aspekty gospodarki i turystyki świata arabskiego

wskazać i wyszukać bardziej szczegółowe zagadnienia dotyczące krajów arabskich

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje-

- pisemne kolokwium zaliczeniowe

- test z mapy świata arabskiego

- zaliczenie lektur

- przedstawienie referatu

5,0 –student wykazuje rozległą i usystematyzowaną wiedzę w zakresie terminologii i materiału omówionego podczas zajęć, opanował poruszane zagadnienia, jak również literaturę dodatkową, potrafi wszechstronnie dyskutować nad poruszanymi w kursie zagadnieniami,

4,5 – Student wykazał bardzo dobrą wiedzę w zakresie terminologii i materiału omówionego podczas zajęć, opanował poruszone zagadnienia, jak również wskazane lektury, potrafi dyskutować nad poruszonymi w kursie zagadnieniami,

4 – Student wykazuje dobrą wiedzę w zakresie terminologii i materiału omówionego podczas zajęć, opanował w dobrym stopniu większość poruszonych zagadnień, jak również wskazana literaturę, potrafi dyskutować nad poruszonymi w kursie zagadnieniami

3,5 – Student wykazuje dostateczną wiedzę w zakresie terminologii i materiału omówionego podczas zajęć, opanował część poruszane zagadnienia oraz zalecanej literatury, zapytany potrafi zazwyczaj odpowiedzieć na pytania wykładowcy

3 – Student wskazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału, zapoznał się z podstawową literaturą przedmiotu, potrafi odpowiedzieć poprawnie na część pytań nauczyciela

2 – student wykazuje braki w podstawowej wiedzy w zakresie omówionego materiału, popełnia rażące błędy odpowiadając na pytania wykładowcy, nie zna omawianej literatury

Praktyki zawodowe:

nie pzewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych elementów geografii świata arabskiego, przede wszystkim w ujęciu współczesnym, z elementami geografii historycznej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami geografii świata arabskiego: jego zasięgiem, historycznymi uwarunkowaniami oraz wstępną charakterystyką.

Następnie zaznajomienie studentów z poszczególnymi częściami świata arabskiego wraz z ich charakterystyką, zaprezentowanie wiedzy na temat klasycznych arabskich teorii na temat geografii

Geografia świata arabskiego pozwoli także na zaznajomienie studentów z współczesnymi aspektami geografii świata arabskiego: środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem, a w dalszej kolejności także ukazanie studentom walorów turystycznych świata arabskiego

Literatura:

Dziekan Marek M., Arabowie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2002.

Braudel Ferdinand, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

El-Ashker Ahmed, Wilson Rodney, Islamic Economics: a Short History, Leiden 2006.

Gaworecki Władysław, Turystyka, Warszawa 2010 (lub inne wydania).

Gudowski Janusz, Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Warszawa 1998.

Makowski Jerzy, Geografia fizyczna świata, Warszawa 2006 (lub inne wydania).

Miquel André, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11 siècle, Paris 1980.

Money Land and Trade: An Economic History of the Muslim Mediterranean, (ed.) Nelly Hanna, London 2002.

Nazmi Ahmad, The Muslim geographical image of the world in the Middle Ages : a source study, Warsaw 2007.

Orłowska Elżbieta, Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzułmańskiej (VIII-XIV w.), Wrocław 2000.

Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, (red.) Tomasz Dołęgowski, Warszawa 2011.

Stojkow Maria, Portret damasceńskiego kupca, Warszawa 2012.

Sukidi, Max Weber’s Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans, “Islam and Christian–Muslim Relations”, Vol. 17, No. 2, s. 195–205, April 2006

Sulejczak Ewa, Gudowski Janusz, Podstawy geografii społecznej i gospodarczej krajów arabskich, Warszawa 1987.

The City in the Islamic World (2 vol.), (ed.) Salma K. Jayyusi, Leiden 2008.

Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

Weber Max, Etyka gospodarcza religii światowych, Kraków 2000.

Wittfogel Karl Artur, Władza totalna : studium porównawcze despotyzmu wschodniego¸ Toruń 2002.

Yunus Muhammad, Świat bez ubóstwa: czas na przedsiębiorstwo społeczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych elementów geografii świata arabskiego, przede wszystkim w ujęciu współczesnym, z elementami geografii historycznej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami geografii świata arabskiego: jego zasięgiem, historycznymi uwarunkowaniami oraz wstępną charakterystyką.

Następnie zaznajomienie studentów z poszczególnymi częściami świata arabskiego wraz z ich charakterystyką, zaprezentowanie wiedzy na temat klasycznych arabskich teorii na temat geografii

Geografia świata arabskiego pozwoli także na zaznajomienie studentów z współczesnymi aspektami geografii świata arabskiego: środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem, a w dalszej kolejności także ukazanie studentom walorów turystycznych świata arabskiego

Literatura:

Dziekan Marek M., Arabowie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2002.

Braudel Ferdinand, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

El-Ashker Ahmed, Wilson Rodney, Islamic Economics: a Short History, Leiden 2006.

Gaworecki Władysław, Turystyka, Warszawa 2010 (lub inne wydania).

Gudowski Janusz, Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Warszawa 1998.

Makowski Jerzy, Geografia fizyczna świata, Warszawa 2006 (lub inne wydania).

Miquel André, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11 siècle, Paris 1980.

Money Land and Trade: An Economic History of the Muslim Mediterranean, (ed.) Nelly Hanna, London 2002.

Nazmi Ahmad, The Muslim geographical image of the world in the Middle Ages : a source study, Warsaw 2007.

Orłowska Elżbieta, Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzułmańskiej (VIII-XIV w.), Wrocław 2000.

Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, (red.) Tomasz Dołęgowski, Warszawa 2011.

Stojkow Maria, Portret damasceńskiego kupca, Warszawa 2012.

Sukidi, Max Weber’s Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans, “Islam and Christian–Muslim Relations”, Vol. 17, No. 2, s. 195–205, April 2006

Sulejczak Ewa, Gudowski Janusz, Podstawy geografii społecznej i gospodarczej krajów arabskich, Warszawa 1987.

The City in the Islamic World (2 vol.), (ed.) Salma K. Jayyusi, Leiden 2008.

Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

Weber Max, Etyka gospodarcza religii światowych, Kraków 2000.

Wittfogel Karl Artur, Władza totalna : studium porównawcze despotyzmu wschodniego¸ Toruń 2002.

Yunus Muhammad, Świat bez ubóstwa: czas na przedsiębiorstwo społeczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)