Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Węgier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-HW-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Węgier
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREw
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Zapoznanie się z procesem powstania i rozwoju państwowości węgierskiej

- Przekazanie wiedzy z zakresu historii Węgier

- Utrwalenie podstawowych wydarzeń i faktów historycznych

- Poznanie głównych kierunków polityki węgierskiej w zakresie kształtowania państwa i polityki zagranicznej

- Zapoznanie się z biografiami znaczących postaci

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Zainteresowania historyczno-kulturologiczne, ogólne kompetencje humanistyczne.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przedstawia prowadzący.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład konwersatoryjny ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4 za dwa semestry 2/2

Literatura:

• Romsics. 2018. Historia Węgier. Poznań: Media Rodzina.

• T. Kopyś. 2018. Historia Węgier 1526-1989. Kraków: Avalon.

• J. Snopek. 2002. Węgry. Zarys dziejów i kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

• S. Sroka.2000. Historia Węgier do 1526 roku w zarysie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.

• J. Kochanowski. 1997.Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990. Warszawa: TRIO.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- Zna podstawową terminologię z zakresu historii, historiografii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie, językoznawstwa ugrofińskiego;

- Dostrzega historyczne współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy, w szczególności Europy Środkowej oraz Bałkanów;

- Zna i rozumie zróżnicowane podstawy tożsamości historycznej Węgrów oraz innych narodów Europy Środkowej;

- Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje dotyczące Węgier i obszaru Europy Środkowej w zasobach informacji pisanych i elektronicznych;

- Potrafi dokonać krytyki i interpretacji źródeł historycznych, przekazów ustnych i pisemnych dotyczących Węgier, Europy Środkowej i innych państw;

- Potrafi dokonać analizy wydarzeń i procesów historycznych na obszarze Węgier oraz Europy Środkowej na zasadzie porównawczej i przyczynowo-skutkowej w oparciu o literaturę przedmiotu;

- Efektywnie ocenia własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;

- Na podstawie uzyskanej wiedzy historycznej potrafi współtworzyć trafne decyzje dotyczące współczesnych kontaktów polsko-węgierskich na poziomie indywidualnym i na poziomie przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji pozarządowej;

- Ma świadomość szczególnych relacji historycznych i współczesnych stosunków polsko-węgierskich, ma świadomość konieczności kierowania się w życiu zawodowym naukowym obiektywizmem oraz ogólnoludzkimi i europejskimi wartościami demokracji i tolerancji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• zaliczenie egzaminu końcowego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)