Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa j. fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-GOJF-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa j. fińskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREf
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania języka fińskiego w zakresie fonetyki i fonologii oraz ortografii

przekazanie podstawowej terminologii z zakresu fonetyki i fonologii oraz ortografii

rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk językowych z zakresu fonetyki i fonologii języka fińskiego

rozwinięcie umiejętności komunikacji na tematy związane z treściami programowymi

wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznej nauce języka fińskiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii

• ogólne kompetencje humanistyczne


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępie do materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6 za dwa semestry 3/3


Literatura:

• Bańczerowski, Jerzy – Pogonowski, Jerzy – Zgółka, Tadeusz. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

• Hakulinen, Lauri. 2002. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

• Karlsson, Fred. 1982. Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Helsinki: WSOY.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- Rozumie i prawidłowo stosuje podstawową terminologię w zakresie fonetyki, fonologii, morfologii oraz ortografii współczesnego języka fińskiego.

- Zna budowę i rozumie funkcjonowanie aparatu mowy.

- Posiada umiejętność opisu cech artykulacyjnych głosek języka fińskiego i prawidłowo je artykułuje.

- Potrafi wykonać i odczytać zapis fonetyczny (transkrypcję) tekstu fińskiego.

- Zna i stosuje w praktyce ogólne zasady fińskiej ortografii.

- Rozumie różnice fonetyczne mające funkcje dystynktywne w języku fińskim.

- Potrafi dzielić fińskie wyrazy na sylaby.

- Zna i stosuje w praktyce zasady koartykulacji.

- Zna zasady fińskiego akcentu wyrazowego i prawidłowo akcentuje wyrazy.

- Zna zasady intonacji w języku fińskim i stosuje je w praktyce.

- Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktycznym użyciu języka fińskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• regularne uczestnictwo w zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich testów cząstkowych;

• uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu końcowego, przeprowadzonego stacjonarnie lub zdalnie.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikko Bentlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leena Laajo-Szankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)