Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-DU34
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia wspomagają pisanie pracy magisterskiej, które odbywa się na równoległym seminarium z danej dziedziny, rozwijają szeroko pojęte kompetencje uczestników w zakresie obranej specjalizacji, w tym również w odniesieniu do przyszłych kwalifikacji zawodowych, stwarzają warunki dla przyswojenia i pogłębienia wiedzy teoretycznej i metodologicznej przez magistranta z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz mają na celu uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwość wykorzystania platformy e-learningowej

Skrócony opis:

wybór profilu Ćwiczeń zależy od wyboru profilu seminarium magisterskiego

Pełny opis:

Teorie i szkoły w badaniach naukowych wybranej dyscypliny; analiza istotnych zjawisk i zagadnień językowych, literackich i kulturowych – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium magisterskiego według propozycji promotora i sugestii studentów

Literatura:

Literatura zgodnie z profilem zajęć i propozycją prowadzącego. Przykłady:

Literaturoznawstwo:

Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung undpolitische Identität in frühen Hochkulturen. München (przekład polski: Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa 2008). Assmann, Aleida (1999): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen deskulturellen Gedächtnisses. München. François, Etienne/Schulze, Hagen (Hrsg.) (2001): Deutsche Erinnerungsorte. München. 3 Bde. Hahn, Hans Henning/Traba, Robert (Hrsg.) (2011-2012): Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Paderborn [u. a.]. 5 Bde. Saryusz-Wolska, Magdalena (2009): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków.

Translatologia:

Kittel, Harald; Frank, Armin Paul; Greiner Robert; Hermans, Theo; Koller, Werner; Lambert, José; Fritz, Paul: Übersetzung. Translation. Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An international Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. T.1. Berlin/New York 2004. Kremnitz, Georg: Mehrsprachigkeit in der Literatur: wie Autoren ihre Sprachen wählen: aus der Sicht der Soziologie der Kommunikation. Wien2004.- Krysztofiak, Maria (Hrsg): Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung. Frankfurt/M. 2008.

Dydaktyka:

Heyd, Gertraude: Deutsch lehren: Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt a.M. 1991; Neuner, Gerd/ Hunfeld, Hans: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Berlin u.a. 1993; Denka, Andrzej: Zur Begründung einiger Prinzipien der Hospitationsdurchführung und Unterrichtsbewertung (am Beispiel des sprachpraktischen Deutschunterrichts an einer Fremdsprachenhochschule. [w:] Linguae Mundi 1: 2003, S. 45-59; Ziebell, Barbara: Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin [u.a.]: Langenscheidt 1999.

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (j.w.); zna i rozumie metody interpretacji różnych wytworów kultury w świetle różnych teorii i szkół; analizuje przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny); wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych i wykorzystuje je merytorycznie argumentując w wystąpieniach ustnych; ma świadomość posiadanej wiedzy, konieczności jej stałej aktualizacji i doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; suwerenność w prezentacji poglądów, poprawność merytoryczna; ocena testów lub projektu lub referatu lub/i zaliczenie ustne lub pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)