Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat w porozumieniu z prowadzącym seminarium licencjackie w semestrze letnim; przegląd dominujących paradygmatów badawczych we współczesnym językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, translatoryce lub glottodydaktyce; rozszerzenie specyficznej dla wybranej dziedziny terminologii; zapoznanie się z nowszymi trendami badawczymi i literaturą przedmiotu; uświadomienie złożoności analizowanych zagadnień; przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania źródeł; doskonalenie warsztatu badawczego; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku niemieckim;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student na początku semestru zimowego wybiera dziedzinę, z której napisze pracę licencjacką. Ten wybór determinuje jego uczestnictwo w Ćwiczeniach specjalizacyjnych w semestrze zimowym; znajomość języka niemieckiego na poziomie B2; zaliczenie wszystkich modułów wybranej dziedziny z lat I-II

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień; dyskusja; praca z tekstem; metoda ćwiczeniowa; praca w grupach


Pełny opis:

Repetytorium zagadnień z wybranej dziedziny omawianych w latach I-II

wybrane paradygmaty badawcze w językoznawstwie lub literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie lub glottodydaktyce lub translatoryce

Podstawy metodologii analizy materiałów źródłowych

Prezentacja zagadnień przewidzianych do analizy

Teoretyczne podstawy pisania pracy akademickiej

Literatura:

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku niemieckim

Ma szczegółowe wiadomości w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury obszaru języka niemieckiego

Zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych

właściwie korzysta ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego

Ocenia krytycznie posiadaną przez siebie wiedzę i odbierane treści

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne lub ustne, prezentacja multimedialna; próba tekstu naukowego; wypowiedzi na zajęciach

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Violetta Frankowska, Ewa Greser, Justyna Krauze-Pierz, Janusz Taborek, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Violetta Frankowska, Karolina Kęsicka, Justyna Krauze-Pierz, Marek Rajch, Marta Wimmer, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Violetta Frankowska, Dominika Gortych, Ewa Greser, Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)