Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANGSK-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przedstawienie specyfiki poszczególnych rejestrów języka angielskiego z zakresu biznesu, handlu i marketingu

poznanie specjalistycznego słownictwa w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

przekazanie szczegółowej wiedzy na temat typowych konstrukcji językowych w zakresie biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie sprawności rozumienia czytanych specjalistycznych tekstów w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie sprawności rozumienia słuchanych specjalistycznych tekstów w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

wypracowanie umiejętności formułowania tekstów specjalistycznych (głównie korespondencji) w języku angielskim w zakresie biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie umiejętności tłumaczenia na język polski angielskojęzycznych tekstów, głównie specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu

zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu z języka angielskiego na język polski

rozwinięcie umiejętności pracy i samodzielnej nauki, pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie objętym modułem 09-ANG-12

rozwinięcie umiejętności współdziałania i pracy w grupie z przyjmowaniem różnych ról w realizacji wspólnych projektów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Rozwinięcie umiejętności dyskutowania w sposób formalny, argumentowanie i komentowanie; nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem biurowym i zawodowym; przygotowanie do różnorakich zadań tłumaczeniowych w zakresie krótkich form narracyjnych i artykułów gazetowych. Wyrównanie poziomu studentów do standardu pomiędzy CAE i Cambridge Proficiency w zakresie wszystkich sprawności językowych. Elementy składowe zajęć to: konwersacja, komponent pisany, język zawodowy w zakresie biurowym i handlu oraz elementy tłumaczeń.

Literatura:

- Ashley, A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence, Oxford: OUP 2003

- Douglas Kozłowska, Christian: Difficult Words In Polish-English Translation. PWN 1998, 2008.

- Dubicka, I., O’Keeffe, Market Leader Advanced Third Edition, Harlow:Longman 2011

- Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii. UAM 1996, 1998

- Aktualna ogólnodostępna angielskojęzyczna prasa, także na stronach www.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna i rozumie specyfikę poszczególnych rejestrów języka angielskiego w specjalistycznych tekstach z dziedziny biznesu, handlu i marketingu

posiada aktywny podstawowy zasób słownictwa fachowego w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

posiada szczegółową wiedzę na temat typowych konstrukcji językowych w języku angielskim w tekstach dotyczących biznesu, handlu i marketingu i potrafi je poprawnie, pisemnie i ustnie, stosować

czyta i rozumie specjalistyczne teksty w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

rozumie ze słuchu specjalistyczne teksty w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

potrafi formułować teksty specjalistyczne pisemne ( głównie korespondencję) i ustne w języku angielskim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

potrafi poprawnie tłumaczyć na język polski angielskojęzyczne pisemne teksty specjalistyczne z zakresu biznesu, handlu i marketingu

zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu z języka angielskiego na język polski

ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym modułem 09-ANG-12 i rozumie potrzebę ich ciągłego doskonalenia

potrafi samodzielnie pracować nad pogłębianiem swojej wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie objętym modułem 09-ANG-12, z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role w trakcie realizacji wspólnych projektów w zakresie objętym modułem 09-ANG-12

Metody i kryteria oceniania:

F. dyskusja w grupie

P. test końcowy

F. omawianie w grupie wyników ćwiczeń

F. dyskusje w grupie: wspólne omawianie poprawionych prac

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Write an email to your supplier concerning their latest delivery of faulty air conditioning systems.

2. Explain the difference between a letter of credit and a banker’s draft.

4. Kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalajaca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.