Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANG-FL-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Studium Językowego UAM
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej- filologia wietnamska,stud. stac. I st.,sem. 2
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym i po zakończeniu kursu osiąga poziom biegłości B2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Szczególną uwagę zwraca się na równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

- KOMUNIKACJA (sposoby, strategie, wielcy mówcy)

- ŚRODOWISKO (miasto/wieś, zagrożenia)

- SPORT(dyscypliny, osobowości)

- MEDYCYNA (choroby, służba zdrowia, osiągnięcia)

- TRANSPORT (sposoby podróżowania, bezpieczeństwo, podróże)

- LITERATURA (gatunki, ulubione książki, bohaterowie)

- ARCHITEKTURA (opis budowli, sławne budowle, wnętrza)

- GLOBALIZACJA (globalna wioska, pozytywne/negatywne aspekty)

- SZTUKA - (dzieła sztuki, artyści, galerie i wystawy)

- PSYCHOLOGIA (praca zespołowa, presje rówieśników, profile)

- KULTURA (elementy kultury, świadomość kulturowa, szok kulturowy, różnice kulturowe)

- TECHNIKA (wynalazcy i nowinki, postęp techniczny, korzyści)

Słownictwo:

- wyrażenia idiomatyczne związane z komunikacją, sportem, ze słowami "ball", "bridge", "mind"

- kolokacje - środowisko, transport, globalizacja

- nazwy - sportów, chorób, środków transportu, gatunków literackich, artystów, dzieł sztuki, urządzeń i gadżetów

- czasowniki - budownictwo, praca w zespole

- przymiotniki

Gramatyka:

- czasy

- czasownik (aspekty, konstrukcje, formy, czasowniki frazowe)

- przysłówki (tworzenie i miejsce w zdaniu)

- przymiotniki (stopniowanie, kolejność)

- pytania pośrednie

- rodzajniki i kwantyfikatory

- czasowniki modalne

- used to/would

- sprawcze "have"

- strona bierna

- mowa zależna i następstwo czasów

- okresy warunkowe

Słowotwórstwo:

- tworzenie przysłówków

- przedrostki

Pisanie:

- akapitu

- listów/maili nieoficjalnych i oficjalnych (podanie, z zażaleniem)

Wymowa:

- akcent wyrazowy

- formy słabe, redukcja sylab nieakcentowanych

- samogłoski w sylabach akcentowanych

- podstawowe kontury intonacyjne

Literatura:

Podstawowa:

Eales, F. and S. Oakes. 2016. Speakout Upper Intermediate 2nd edition. Harlow: Pearson. (ISBN 9781292116013)

Dodatkowa:

Murphy, R. 2015. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Vince, M. 2009. First Certificate Language Practice [4th edition]. Oxford: Macmillan.

Macmillan.

Efekty uczenia się:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych tekstach pisanych, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

Rozumie proste i spójne teksty mówione na tematy, które są mu znane i go interesują

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi; opisywać doświadczenie, wydarzenia, itp. z krótkim uzasadnieniem

Potrafi formułować proste, spójne wypowiedzi pisemne na tematy mu znane

Opanował poprawną wymowę i intonację zdaniową języka angielskiego

Ma podstawową wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wszystkich testów cząstkowych,

zaliczenie ustnych prezentacji,

zaliczenie wypracowań,

oddanie prac domowych

końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu końcowego

możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maciejewska
Prowadzący grup: Daniel Dzienisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maciejewska
Prowadzący grup: Daniel Dzienisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maciejewska
Prowadzący grup: Anna Maciejewska, Katarzyna Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maciejewska
Prowadzący grup: Anna Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.