Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANG-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku angielskim z zakresu wybranych kręgów tematycznych do poziomu C1+ wg ESOKJ

rozwinięcie sprawności rozumienia czytanych tekstów fabularnych, publicystycznych i popularno-naukowych w języku angielskim do poziomu C1+ wg ESOKJ

przedstawienie szczegółowej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego i podniesienie kompetencji językowej studentów w dziedzinie poprawności gramatycznej do poziomu C1+ wg ESOKJ

wypracowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych w języku angielskim oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, odpowiadających poziomowi C1+ wg ESOKJ

kształtowanie umiejętności rozumienia słuchanych oryginalnych nagrań tekstów w języku angielskim, odpowiadającej poziomowi C1+ wg ESOKJ

kształtowanie umiejętności związanych z redagowaniem konkretnych samodzielnych tekstów pisemnych w języku angielskim na poziomie C1+ wg ESOKJ

przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej pracy z tekstem literackim

kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretacji współczesnych tekstów literackich

przedstawienie ogólnej wiedzy na temat współczesnego życia kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego (literatura piękna)

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem różnych źródeł

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie z przyjmowaniem różnych ról we wspólnych projektach i dyskusji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Doskonalenie sprawności językowych umożliwiających swobodną interakcję w dyskusjach, doskonalenie umiejętności prezentowania referatów oraz pisania streszczeń i analizy tekstów. Zajęcia obejmują język mówiony i pisany i składają się z następujących komponentów: gramatyka praktyczna, fonetyka, język pisany, słownictwo i konwersacja. Kurs z fonetyki obejmuje czynną i bierną znajomość systemu dyftongów i spółgłosek angielskich. W ramach nauczania języka pisanego i słownictwa przeprowadza się analizę różnic między językiem pisanym i mówionym. Zajęcia z konwersacji składają się z dwóch części: 1) analizy różnych funkcji w oparciu o podręcznik {Functions of English}, 2) prezentacji tematów wybranych przez poszczególnych studentów.

Literatura:

Evans, V. 2006. Successful Writing: Express Publishing

Graver, B.D. 1990. Advanced English Practice: Oxford University Press

Mc Carthy, M; O'Dell, F. 2005. English Collocations in Use: Cambridge

Mc Carthy, M; O'Dell, F. 2003. English Vocabulary in Use - advanced: Cambridge

Preiss, S. 2004. North Star - Listening and Speaking: Longman

Skipper, M. 2002. Advanced Grammar and Vocabulary: Express Publishing

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada aktywny zasób słownictwa w języku angielskim z zakresu objętych modułem kręgów tematycznych, odpowiadający poziomowi C1+ ESOKJ

posiada szczegółową wiedzę z praktycznej gramatyki języka angielskiego w zakresie objętym modułem (język potoczny) i potrafi ją poprawnie stosować, na poziomie C1+ wg ESOKJ

potrafi wypowiadać się w języku angielskim na tematy przewidziane w module, wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić, posiada kompetencję komunikacyjną odpowiadającą poziomowi C1+ wg ESOKJ

czyta i rozumie oryginalne teksty fabularne, publicystyczne i popularno-naukowe w języku angielskim na poziomie C1+ wg ESOKJ

rozumie ze słuchu teksty fabularne, publicystyczne i słuchowiska w języku angielskim na poziomie C1+ wg ESOKJ

potrafi redagować samodzielne teksty pisemne na zadane tematy w języku angielskim na poziomie C1+

zna ogólne zasady pracy z tekstem literackim

czyta i rozumie współczesną prozę literacką

zna i rozumie terminologię gramatyczną w języku angielskim

posiada ogólną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego (literatura piękna) krajów angielskiego obszaru językowego

rozumie potrzebę ciągłości praktyki komunikacyjnej

potrafi samodzielnie rozwijać metody pracy ze słownikiem oraz z wykorzystaniem innych źródeł

potrafi pracować w grupie przyjmując różne role we wspólnych prezentacjach

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a. Do you think that young people have a sense of importance of money? (praca w grupach; dyskusja panelowa

b. Discuss the following quotations. What common theme links them? (praca w parach)

c. Match the following examples with the literary terms (e.g. Spoonerism, Synecdoche, Understatement, Wellerism) and their definitions:

d. Identify and discuss post-modern motifs in the following short stories (e.g. "Enigma" by J. Folwles).

4. Kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalajaca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalewski, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)