Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki Specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2JSPEC-FW-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Języki Specjalistyczne
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia węgierksa

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Student poznaje słownictwo i cechy węgierskiego języka specjalistycznego w zakresie prawa, biznesu i różnych nauk, kształtuje i doskonali umiejętność przekładu tekstów specjalistycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Komunikacja w języku specjalistycznym, modalność deontyczna, sposoby formułowania treści, precyzja językowa

Cechy i struktura norm i przepisów prawnych w tekstach narodowych i unijnych

Cechy terminologii języka prawnego

Pełny opis:

Komunikacja w języku specjalistycznym, modalność deontyczna, sposoby formułowania treści, precyzja językowa

Cechy i struktura norm i przepisów prawnych w tekstach narodowych i unijnych

Cechy terminologii języka prawnego

Słownictwo biznesu: Gospodarka i finanse. Podatki. Usługi bankowe. Giełda. Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rekrutacja. Współpraca podmiotów gospodarczych. Negocjacje handlowe. Marki węgierskie. Marketing, e-marketing i reklama. Transport, logistyka. Nowoczesne formy handlu.

Podstawowe słownictwo naukowe: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, genetyka

Literatura:

Podstawowa:

Kaczmarek, Karolina. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim. In. Legilingwistyka Porównawcza, Tom 6/2011. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Laczkó Tibor, Rácz Edit, 2004. Magyar üzleti nyelvkönyv, Debreceni Nyári Egyetem

Laczkó Tibor, Rácz Edit, 2004. Munkafüzet a magyar üzleti nyelvkönyvöz, Debreceni Nyári Egyetem

Wybrane wykłady Mindentudasegyeteme.hu

Dodatkowa:

Horvát, T., Kereszty, B., Maráz, Vilmosné, Nagy, F. (red.), Vida, M., 2000. A magyar büntetőjog. Különös része. Budapest: Korona Kiadó.

Horváth, T., 1974. A szaknyelvek stiílusjegyei. Samu (red.), Nyelvtudományi Értekezések 83. Jelentés és stilistika. A magyar nyelvészek II Nemzetközi Kongresszusának Előadásái. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kengyel, M., 2000. Magyar Polgári Eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó.

Kierzkowska, D. (red.), 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Kierzkowska, D., 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Matulewska, A., 2007. Lingua legis in translation: English-Polish and Polish-English translation of legal texts. Frankfurt: Peter Lang.

Pieńkoś, J., 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Muza S.A. Oficyna Prawnicza.

Rzeszutko, M., 2003. Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Szabó, M., 2001. Jog és nyelv. Trivium. Gramatika, logika, retorika joghallgatók számára. Miskolc: A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai tanszékének kiadványsorozata.

Szabó, M., 2002. A jogi kommunikació. Kommunikació általában és a jogban. Miskolc: Bibor.

Trimmel, F.,1993. Igazságügyi Retorika. Pécs: JPTE/ÁJTK.

Wronkowska, S., Zieliński, M., 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: URM.

2004. Útmutató az európai uniós joganyag magyar nyelvre történő fordításához, nyelvi és szakmai és jogi lektorálához. Budapest: Igazságügyi Miniszterium, Európai Közösségi Jogi Főosztály.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna zagadnienia z zakresu cech węgierskiego i polskiego języka specjalistycznego, zna metody badania i interpretacji takich tekstów

zna formę i funkcję węgierskich tekstów specjalistycznych

posługuje się terminologią dotyczącą węgierskiego języka specjalistycznego

potrafi korzystać ze słowników specjalistycznych oraz internetowych baz danych

potrafi dokonać tłumaczenia tekstów specjalistycznych

posługuje się słownictwem specjalistycznym w komunikacji językowej

Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku węgierskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność w trakcie zajęć, wykonanie zadań zadanych przez wykładowcę, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz testu końcowego (minimum 61%). Możliwość 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Ocena końcowa: na podstawie testów cząstkowych, wykonanych zadań oraz testu końcowego (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Koutny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Koutny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Koutny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.