Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i piśmiennictwo Karaimów polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2FR-KPKP-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i piśmiennictwo Karaimów polskich
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmiot do wyboru z listy SNJiL 2
Przedmioty dla programów S2-FREap i S2-FREwi
Przedmioty dla programów S2-FREbf, S2-FREbl, S2-FREsr, S2-FREwe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z kulturą Karaimów polskich

- zaznajomienie studentów z piśmiennictwem Karaimów polskich i europejskich.

- pogłębienie wiedzy o dziejach i obrzędowości Karaimów polskich

- kształtowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

nie obowiązują

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja ✔

Wprowadzenie teoretyczne ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Praca w grupach ✔

Zagadnienia na e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 15

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

Literatura:

• Abkowicz Mariola. 2011. Kultura i piśmiennictwo Karaimów polskich. Skrypt do zajęć.

• Dubiński Aleksander. 1994. Caraimica. Warszawa: Dialog.

• Dubiński Aleksander, Eugeniusz Śliwka (red.). 1987. Karaimi. Materiały z sesji naukowej. Materiały i Studia Księży Werbistów. Nr 32. , Pieniężno

• Gąsiorowski Stefan. 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV – XVIII wieku. Kraków: Austeria.

• Grzegorzewski Jan. 1917. Język Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łucko-halickie). [Osobne odbicie z „Rocznika orientalistycznego”] Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Kowalski Tadeusz. 1927. Pieśni obrzędowe w narzeczu Karaimów z Trok. Rocznik Orientalistyczny, 3, 216–254.

• Kowalski Tadeusz. 1929. Karaimische texte im dialekt von Troki = Teksty karaimskie w narzeczu trockim. Kraków: PAU

• Machul-Telus Beata. 2012. Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

• Syrokomla Władysław. 1857. Wycieczka po Litwie w promieniach od Wilna, Wilno: Księgarnia A. Assa, 35–90.

• Szyszman Szymon .2005, Karaimizm. Doktryna i historia. Wrocław: Bitik.

• Myśl karaimska, 1924-1947. Wilno – Wrocław

• Awazymyz. 1989-, Wrocław: Bitik

• Almanach karaimski. 2013-, Wrocław: Bitik

• e-jazyszlar. Karaimska Baza Literacko-Bibliograficzna. http://www.jazyszlar.karaimi.org

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- potrafi wskazać główne okresy w rozwoju badań nad językiem i kulturą Karaimów Polskich

- wymienia i potrafi omówić działalność głównych badaczy w dziedzinie karaimoznawstwa oraz wykazać ich wpływ na rozwój świeckiej literatury oraz kultury karaimskiej

- potrafi wskazać twórców świeckiej literatury i kultury karaimskiej

zna piśmiennictwo karaimskie XIX i XX w.

- potrafi wskazać Karaimów - twórców kultury społeczeństwa większościowego

- korzysta ze źródeł historycznych i literackich

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywne oceny z testów i kolokwiów.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)