Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-WOL Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o literaturze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć i problemów teorii i metodologii badań literackich oraz na temat literaturoznawstwa jako wiedzy o kulturze;

- rozwinięcie umiejętności interpretowania tekstów literackich w kontekście konkretnych metod badawczych;

- rozwinięcie umiejętności czytania tekstów z zakresu specjalistycznej dziedziny humanistyki;

- wdrożenie do dyskusji na temat: funkcji literatury w kulturze, obiegów i gustów literackich, mechanizmów rynku książki;

- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza o literaturze (w kontekście historycznym i teoretycznym) na poziomie matury z języka polskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- konwersatorium: dyskusja nad wybranymi problemami przedmiotu oraz literaturą przygotowaną w ramach poszczególnych zajęć;

- warsztat: praca w mniejszych grupach w celu wspólnego przedyskutowania wybranych problemów, wypracowania wspólnego stanowiska, wykonania drobnych zadań pisemnych


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Przedmiot "Wiedza o literaturze" stanowi wstęp do wstęp do nauki o literaturze (elementarne aspekty poetyki, teorii i metodologii) oraz stanowi próbę refleksji nad literaturoznawstwem jako dyscypliną badań kulturowych.

Pełny opis:

- refleksja na temat podstawowych zagadnień z teorii literatury;

- spojrzenie na teorię literatury XX wieku jako na zbiór rozmaitych teorii, czasem podobnych, czasem istniejących w konflikcie;

- zdobycie wiedzy o podstawowych sposobach analizy i interpretacji tekstu literackiego - teoretycznie oraz za pośrednictwem konkretnych przykładów-interpretacji;

- istotna część zajęć poświęcona jest praktycznym zagadnieniom kreatywnego pisania i interpretacji;

- poszczególne treści:

1. Esej - teoria i sztuka pisania.

2. Czym jest literatura? Wyznaczniki literackości.

3. Arcydzieło - kicz.

4. Fikcja literacka i teoria fikcji.

5. Poezja - proza.

6. Intertekstualność.

7. Dialog - monolog - strumień świadomości.

8. Od narracji literackiej do narracji jako struktury rozumienia.

9. Teorie literatury XX wieku - próba systematyzacji.

10. Paradygmat strukturalistyczny: formalizm - strukturalizm - semiotyka.

11. Literatura a filozofia: od fenomenologii do hermeneutyki.

12. Psychologiczne orientacje w badaniach literackich.

13. Postmodernizm - poststrukturalizm - dekonstrukcja.

14. Interpretacja - teoria i praktyka. Granice interpretacji.

Literatura:

- Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001,

- Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2005,

- A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie badań literackich. Podręcznik, Kraków 2006,

- Teorie badań literackich. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006,

- Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000

- J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998;

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. zbiorowa, Wrocław 1992

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- posługiwać się podstawową wiedzą na temat literaturoznawstwa jako dziedziny badań, jego działów oraz poszczególnych celów i metod badawczych;

- przywoływać najważniejsze pojęcia z zakresu literaturoznawstwa (głównie teorii i metodologii);

- objaśniać specyfikę wiedzy o literaturze jako jednej z dyscyplin humanistycznych, zintegrowanej z innymi w ramach interdyscyplinarnie rozumianego kulturoznawstwa;

- wyznaczyć cel pytania o to, co jest (może być) literaturą, jaka jest jej rola w kulturze i jakie są metody jej badania;

- czytać teksty z zakresu szczegółowej dyscypliny humanistycznej;

- stosować wybrane teorie, dyskursy i metody badawcze do interpretacji wybranych tekstów literackich;

- wskazać różnicę między profesjonalną a amatorską lekturą, między arcydziełem a kiczem literackim, między interpretacją a subiektywnym sądem;

- formułować wypowiedzi zarówno ustne (dyskusja, praca w grupach), jak i pisemne (krótkie formy krytycznoliterackie, sprawdzian zaliczeniowy) – ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności językowej, estetyki i pragmatyki

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian zaliczeniowy z treści lektur oraz zagadnień omówionych podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.