Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FLDU-FII Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia informatyki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na 2 semestrze filozofii ogólnej II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia (Filozofia ogólna)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1: Zaznajomienie studenta ze specyfiką filozoficzną nauk informatycznych,

C2: Wprowadzenie i wieloaspektowe omówienie naczelnych pojęć z zakresu informatyki,

C3: Analiza kluczowych wydarzeń w rozwoju informatyki i dziedzin pokrewnych (elementy historii informatyki),

C4: Omówienie zasadniczych problemów filozoficznych wynikających rozwoju szeroko rozumianych technologii informatycznych,

C5: Określenie statusu metodologicznego informatyki,

C6: Wskazanie i omówienie głównych zagadnień moralnych i społecznych związanych z informatyką,

C7: Wskazanie i omówienie głównych zagrożeń związanych w rozwojem technologii informatycznych (np. w kontekście problemu smogu informacyjnego, stresu informacyjnego, uzależnienia od internetu (wymiar indywidualny) i technologii informatycznych (wymiar społeczno - cywilizacyjny).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- brak tej formy zajęć.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ukończone studia I-go stopnia lub jednolite magisterskie.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- źródła wskazane w bibliografii,

- źródła dostępne online,

- dostępne u prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład,

- dyskusja,

- prezentacje multimedialne.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

- 4 ECTS.

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na podstawowych zagadnieniach filozoficznych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem informatyki (pojmowanej w kategoriach gatunku wiedzy naukowo-technicznej (wg. nomenklatury J. Sucha)).

W trakcie zajęć odwołujemy się do wiedzy z historii i filozofii nauki oraz historii i filozofii techniki.

Analizowane przez nas problemy odnoszą się do takich tradycyjnych obszarów refleksji filozoficznej jak:

- ontologia,

- epistemologia,

- filozofia nauki i metodologia nauk,

- logika,

- etyka,

- filozofia społeczno-polityczna.

Pełny opis:

1) Zagadnienia wprowadzające:terminy, zakres, przedmiot analiz,

2) Pojęcie informatyki: trzy poziomy rozumienia terminu informatyka:teoretyczny, materialny, aplikacyjny,

3) Historia informatyki jako dziedziny wiedzy naukowej (wokół idei algorytmizacji),

4) Historia technologii komputerowych (wokół idei automatyzacji),

5) Informatyka jako przedmiot filozofii nauki i epistemologi: nauka komputerowa, komputer jako narzędzie wspomagające badania naukowe,

6) Informatyka jako przedmiot filozofii techniki:

- relacja komputer – komputer,

- relacja komputer – człowiek,

- pojęcie sieciowości,

7) Informatyka jako przedmiot etyki (wybrane zagadnienia):

- fenomen etyki hackerskiej (kultura hackerska v kultura crakerska),

- podstawowe problemy etyki komputerowej,

- wartości etyczne w cyberzeczywistości,

8) Zagadnienie sztucznej inteligencji i ontologia świata wirtualnego,

9) Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii informacji

10) Główne stanowiska we współczesnej filozofii informatyki,

11) Rozwój technologii informatycznych: szanse, zagrożenia, perspektywy.

Literatura:

- Heim M., The Metaphysics of Virtual Reality, New York/Oxford 1994, (dost. u prowadzącego)

- Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008

- Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Warszawa 2012

- Kocikowski, A., Górniak-Kocikowska K., Bynum T.,Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001,

- R. Murawski, Filozofia informatyki. Antologia, Poznań 2014,

- O’Reagan G., A Brief History of Computing, London 2008, (dost. online)

- Szynkiewicz, M., Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, (w:) Studia Metodologiczne nr 32/2014, s. 65-77,

- Szynkiewicz, M., Problem zaufania w kontekście rozwoju społecznego znaczenia technologii informatycznych, Filo Sofija nr 24 (2014/1),

- Tworak, Z., Informacja, wiedza, logika, Poznań 2018,

Portal tematyczny: http://calculemus.org/

Efekty uczenia się:

K_K01, K_U13, K_U01, K_W03, K_W02, K_U07, K_W19, K_U03, K_W12, K_W02, K_W01, K_U07, K_W17, K_W10, K_U15, K_W13, K_W06, K_W05, K_W01, K_K06, K_U16, K_W06, K_U14, K_U09, K_W18, K_W17, K_W08, K_W07,

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

- brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.