Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne dylematy moralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FLDL-WDM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Współczesne dylematy moralne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Społecznych
Przedmioty dla 1 semestru filozofii ogólnej I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat wybranych stanowisk etycznych

Zaznajomienie z podstawową terminologią etyczną

Rozwijanie zdolności analitycznego i krytycznego myślenia

Rozwijanie umiejętności argumentacji, uzasadniania własnego stanowiska i wyciągania wniosków

Rozwijanie umiejętności dyskusji, komunikacji i pracy w grupie

Rozwijanie tolerancji, umiejętności rozumienia oraz doceniania różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Rozwijanie kreatywności


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest problemom etycznym współczesnego świata (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wyboru - dylematów moralnych).

Zajęcia prowadzone są przez trzech wykładowców, reprezentujących różne obszary refleksji filozoficznej (etyka/estetyka, socjologia wiedzy, filozofia nauki/metodologia nauk przyrodniczych).

Pełny opis:

Relatywizm (etyczny, kulturowy, aksjologiczny), absolutyzm, fundamentalizm.

Problem norm uniwersalnych. Dylematy związane z wielokulturowością

Etyka cnót i jej waga w życiu społecznym. Współczesne dylematy związane ze wspólnotowością i tożsamością moralną (A. MacIntyre, Ch. Taylor)

Etyka deontologiczna a utylitaryzm. Zastosowanie i krytyka dwóch różnych strategii rozwiązywania dylematów moralnych

Pluralizm światopoglądowy i tolerancja. Problem granic tolerancji

Problemy moralne mediów, etyka reklamy, etyka dziennikarska

Dylematy moralne związane z eksperymentowaniem na zwierzętach

Dylematy moralne związane z eksperymentami medycznymi

Plagiat w nauce – kontekst etyczny

"Bieda i jej stygmatyzacja. Problem "urasawiania" biednych"

Męskość a przemoc. Co wiemy o naturze ludzkiej?

Religia prywatna czy publiczna?

Mechanizmy społecznej stygmatyzacji.

Literatura:

Arystoteles, „Etyka nikomachejska”, PWN, Warszawa 1982.

Bauman Z., „Etyka ponowoczesna”, PWN, Warszawa 1996.

Chyrowicz B., „O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne, ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania”, Znak, Kraków 2008.

Hoffe J., „Pluralizm i tolerancja” [w:] J. Hoffe, „Etyka państwa i prawa”, Znak, Kraków 1993.

Hołówka J., „Relatywizm etyczny”, Warszawa 1981.

Hołówka J., „Etyka w działaniu”, Warszawa 2001.

Klee E., Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005

Lazari-Pawłowska I., „Relatywizm etyczny” [w:] „Etyka. Pisma wybrane”, Warszawa 1992.

MacIntyre, „Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności”, PWN, Warszawa 1996.

Nowak E., Cern K., „Ethos w życiu publicznym”, PWN, Warszawa 2008.

Opara S., „Jak żyć? Wykłady z etyki”, Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2011.

Ricoeur P., Miłość i sprawiedliwość” [w:] „Filozofia osoby”, PAT, Kraków 1992.

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2004.

Szahaj A., „Relatywizm i fundamentalizm”, WN UMK, Toruń 2008.

Taylor Ch., „Etyka autentyczności”, Znak, Warszawa 2001.

Woleński J., Hartman J., „Wiedza o etyce”, Warszawa 2008.

Wroński M., Czy plagiat popłaca (w: FORUM AKADEMICKIE), 4/2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wylicza podstawowe zagadnienia i problemy moralne współczesnego świata

Opisuje podstawowe problemy moralne współczesnego świata

Identyfikuje racje i różnice występujące pomiędzy stanowiskami etycznymi

Dostrzega zależności występujące pomiędzy etyka a warunkami kulturowymi, historycznymi, społecznymi i praktyką naukową

Uzasadnia swoje poglądy etyczne i zna techniki prowadzenia dyskusji etycznych

Samodzielnie dobiera treści i selekcjonuje informacje

Docenia znaczenie refleksji etycznej dla rozwoju kultury symbolicznej i materialnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub praca semestralna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.