Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczno-ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-GSE-Ginf1-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczno-ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
GEOINFORMACJA inż. rok 1 sem 2 obowiązkowe
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pokazanie współczesnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych na świecie w ich zróżnicowaniu przestrzennym z uwzględnieniem najnowszych koncepcji i teorii rozwoju społecznego i gospodarczego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość mapy politycznej i gospodarczej świata

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Pełny opis:

1. Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie, przedmiot i podmiot badań, ujęcie branżowe, subdyscypliny geografii społeczno-ekonomicznej, skale przestrzenne analiz geograficznych, źródła informacji i metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej.

2. Mapa polityczna świata i jej zmiany: status polityczny mórz i oceanów (konwencja praw morza), „ziemie niczyje” (status Antarktyki i Arktyki), międzynarodowy status polityczny państw i terytoriów, zmiany liczby państw, drogi powstawania państw.

3. Ustroje polityczno-administracyjne państw. Podziały terytorialne, procesy decentralizacji władzy, regionalizacja i lokalizm.

4. Procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie. Zagrożenia pokoju na świecie: państwo jako źródło napięć politycznych, zagrożenia pozapaństwowe (terroryzm). Światowe i regionalne organizacje polityczne i gospodarcze. Współpraca transgraniczna.

5.Rozwój demograficzny świata. Pojęcie przyrostu rzeczywistego i jego elementy. Tempo i zróżnicowanie przestrzenne przyrostu rzeczywistego ludności na świecie. Najludniejsze państwa świata i prognozy zmian ich zaludnienia.

6. Fazy rozwoju demograficznego. Teoria przejścia demograficznego. Zagadnienie eksplozji, implozji i modernizacji demograficznej. Społeczeństwa ponowoczesne demograficznie. Czynniki determinujące współczesne zachowania prokreacyjne. Ekonomiczna teoria rozwoju rodziny. Instrumenty polityki demograficznej.

7. Gender Geography – założenia i przedmiot badań. Pozycja kobiety we współczesnym świecie. Rynek pracy, status zawodowy i społeczny kobiet, przemoc wobec kobiet.

8. Migracje jako zjawisko demograficzne, społeczne i ekonomiczne: pojęcie migracji, klasyfikacja migracji z uwagi na czas i motywy, prawa migracji, mechanizm migracji: czynniki (wypychające i przyciągające) i bariery migracji. Dawne i współczesne migracje ekonomiczne: ich przesłanki, przebieg i skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne.

9. Procesy urbanizacyjne na świecie: pojęcie urbanizacji i terminy pochodne , kryteria miejskości, dynamika, fazy urbanizacji, poziom urbanizacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych. Hiperurbanizacja: pojęcie, aspekty i problemy urbanizacji w krajach III świata. Metropolizacja miast, pojęcie współczesnych metropolii, cechy miast metropolitalnych, przykłady metropolii globalnych.

10. Procesy suburbanizacji i reurbanizacji miast. Przesłanki i skutki suburbanizacji. Urban sprawl i jego konsekwencje. Pojęcie i aspekty rewitalizacji, rodzaje przestrzeni zdegradowanych w mieście, przykłady obszarów/obiektów poddanych rewitalizacji.

11. Globalizacja gospodarki – pojęcie, geneza, aspekty globalizacji, przedsiębiorstwa wielonarodowe, motywy ekspansji gospodarki za granicę, skutki pozytywne i negatywne globalizacji w ich zróżnicowaniu przestrzennym, wybrane zglobalizowane branże.

12. Rolnictwo i obszary wiejskie - uwarunkowania rozwoju rolnictwa, kierunki produkcji rolnej, kryteria identyfikacji obszarów wiejskich, współczesne procesy przekształceń wsi.

13. Turystyka - definicje, rodzaje, kierunki, ruchu turystycznego, współczesne trendy turystyki światowej, atrakcyjność turystyczna wybranych regionów.

14. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie. Mierniki rozwoju określające poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Dynamika rozwoju państw, rynki wschodzące.

15. Poziom i problemy rozwoju wybranych regionów gospodarczych świata: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny.

Literatura:

1. Geografia gospodarcza świata (red. I. Fierla), PWE. Warszawa

2. Podstawy geografii ekonomicznej (red. J. Wrona), PWE. Warszawa

3. Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz (tom 12 i 16). Poznań

4. Ziemia. Człowiek i gospodarka (red. T. Stryjakiewicz). Wyd. Kurpisz. Poznań.

5. Ilustrowana encyklopedia świata. Wyd. Publicat. Poznań

6. Budner W. Geografia ekonomiczna- współczesne zjawiska i procesy. Wyd. UE Poznań

7. Statystyki ONZ http://unstats.un.org

8. Statystyki Banku Światowego http://www.worldbank.org/data

9. GUS , Statystyka międzynarodowa http://www.stat.gov.pl

10. Countries of the World http://www.photius.com/rankings

Efekty uczenia się:

Zna podstawową terminologię z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

Ma wiedzę z zakresu zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych współczesnego świata

Rozumie współczesny świat, potrafi określić mechanizmy rządzące rozwojem społeczno-gospodarczym,

Potrafi ocenić zjawisko społeczno-gospodarcze na podstawie podstawowych wskaźników

wzrost tolerancji światopoglądowej, rozwój myślenia globalnego, postaw proekologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarek, Barbara Konecka-Szydłowska, Justyna Weltrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kaczmarek, Justyna Weltrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kaczmarek, Małgorzata Polna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.