Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tłumacza - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WT-21SDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne.

• instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza ogólna, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka chorwackiego/serbskiego/bułgarskiego, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), wiedza podstawowa z zakresu zawodu tłumacza

• systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu sztuki przekładu, kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów, dbałość o jakość


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 Elementy teorii przekładu (typologia przekładu; tłumaczenie pisemne a tłumaczenie ustne: symultaniczne, konsekutywne, prawne i osobowościowe uwarunkowania pracy tłumacza WT_01, WT_02,

TK_02 Techniki tłumaczenia tekstów pisanych i ustnych

WT_01, WT_02, WT_03 WT_04

TK_03 Tłumaczenie tekstów literackich: dramat WT_03, , WT_05, WT_06 WT _07

TK_04 Tłumaczenie tekstów literackich: poezja WT_03,WT_05, WT_06 WT_07

TK_05 Tłumaczenie tekstów literackich: proza WT_03,WT_05, WT_06 WT _07

TK_06 Tłumaczenie tekstów literackich: literatura dialektalna, literatura adresowana do specjalnego odbiorcy(literatura dziecięca) WT_03, WT_05, WT_06 WT_07

TK_07 Tłumaczenie literackie: tłumaczenie tekstów podporządkowanych warstwie muzycznej dzieła (teksty librett operowych, utworów operetkowych i musicalowych) WT_03, WT_04, WT_05, WT_06 WT_07

TK_08 Tłumaczenie tekstów użytkowych i informacyjnych: biogram, instrukcja obsługi, teksty reklamowe WT_03, WT_04, WT_05, WT_06 WT_07

TK_09 Tłumaczenie naukowo-techniczne: medycyna, weterynaria, prawo, przemysł, sztuka, turystyka WT_03, WT_04, WT_05, WT_06

TK_10 Tłumaczenie ustne: przemówienia osób występujących publicznie WT_04,

TK_11 Karta tłumacza WT_01, WT_05

Literatura:

• A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

• A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998.

• J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa 1993.

• K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

• K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

• O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.

• Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, pod red. P. Fasta, Katowice 1998.

• T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia, przekład i adaptacja, Poznań 2006.

• Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

• И. Ликоманова, Преводът между теорията и практиката, София 2002.

• И. Ликоманова, Славяно-славянският превод, София 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

WT_01 Potrafi podstawową wiedzę w zakresie teorii i praktyki przekładu, zna terminologię dotyczącą przekładu, praktyczną znajomość języka chorwackiego na poziomie przewidzianym w programie studiów K_W25

WT_02 Potrafi objaśnić i porównać koncepcje przekładu. Zna różnorodne techniki przekładu tekstów K_W03, K_W25

WT_03 Potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty literackie, użytkowe, naukowe, techniczne i informacyjne z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego na język polski. Potrafi dotrzeć do potrzebnych źródeł i weryfikować stopień ich przydatności i wiarygodności (słowniki, Internet. leksykony,kompendia, atlasy) K_K03, K_U18 K_U17

K_U13

WT_04 Potrafi dokonywać ustnych tłumaczeń z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego na język polski; posiada umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami różnych kultur i tradycji. Jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń. K_U17,K-K02, K_U13

WT_05 Potrafi zdefiniować obowiązki tłumacza, edytora, redaktora tekstu i odnieść je do praktycznej działalności tłumacza; wykazuje się znajomością prawnych regulacji pracy tłumacza K_K04, K_K07

WT_06 Potrafi czytać teksty ze zrozumieniem w języku chorwackim/bułgarskim/serbskim;

docenia znaczenie nauk filologicznych dla prawidłowego funkcjonowania procesu komunikacji, począwszy od poziomu interpersonalnego po międzykulturowy. K_U17, K_U18, K_K02, K_K04

WT_7 Potrafi dokonywać wyborów wobec odpowiedzialności za tworzenie przekazu zgodnego z intencją autorską a uwarunkowaniami kulturowymi docelowego odbiorcy K_K09, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

4. dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

5. aktywność w trakcie zajęć

6. rozliczenie wszystkich tłumaczeń pisemnych, zrealizowanie tłumaczenia ustnego na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Lenka Nemeth Vitova, Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Lenka Nemeth Vitova, Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Ganenkova, Marta Kasprzak, Lenka Nemeth Vitova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.