Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje kulturowe krajów Europy Środkowej i Południowej - specjalizacja kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TKK-21SDM-E Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Tradycje kulturowe krajów Europy Środkowej i Południowej - specjalizacja kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedm. sp. kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia serbska, filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii kultury, antropologii kulturowej, historii, religioznawstwa, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny kulturoznawstwa serbistycznego, kroatystycznego, bułgarystycznego, środkowoeuropejskiego, umiejętność docenienia przynależności narodowej i ponadnarodowej, różnorodności kulturowej i wielokulturowej, etnicznej i multietnicznej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa i średnio zaawansowana z zakresu kultury krajów Europy Środkowej i Południowej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania w jednym z języków południowosłowiańskich

systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania pracy seminaryjnej, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury Europy Środkowej i Południowej, jej tradycji i specyfiki regionalnej i ponadregionalnej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury słowiańskiej (duchowej, materialnej, politycznej, religijnej) w swoich wzajemnych uwarunkowaniach, w kontaktach z bliższymi i dalszymi sąsiadami. Podjęty zostanie problem jej wyróżników podstawowych, specyfiki oraz zasad transformacji w perspektywie historycznej i we współczesności. Ich wpływu na współtworzenie słowiańskiej pamięci zbiorowej.

Pełny opis:

58. Nazwa modułu kształcenia: Tradycje kulturowe w Europie Środkowej i Południowej

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01 Prezentacja na poziomie zaawansowanym kultury i tradycji Europy Środkowej i Południowej oraz ich kontekstów historycznych, geopolitycznych, narodowych, ponadnarodowych, literackich TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_02 Prezentacja na poziomie zaawansowanym repertuaru tradycji w kategoriach wspólnoty, tożsamości, przynależności oraz uwzględnienie kontekstu europejskiego tych tradycji TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_03 Prezentacja na poziomie zaawansowanym tradycji i ich udziału, przejawów w procesie historyczno-kulturowym oraz powiązanie poszczególnych tradycji z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach europejskich TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_04 Prezentacja na poziomie zaawansowanym najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze (literaturze) Europy Środkowej i Południowej, reprezentatywnych autorów i tekstów kultury w odniesieniu do wspólnot o charakterze narodowym TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_05 Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki kultury, tradycji, dziedzictwa w kontekście ogólnych i konkretnych (wybranych) zjawisk cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz konstrukcji/ projektów ideologicznych TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_06 Prezentacja na poziomie zaawansowanym zjawisk kulturowych ich porównywania, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, konfesyjnych, kulturowych TKE_01, TKE_02, TKE_03, TKE_04, TKE_05, TKE_06, TKE_07

TK_07 Prawidłowe posługiwanie się pojęciami i terminami z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa TKE_07

Literatura:

Ch. Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987.

J. Meyendorf, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984.

M. Banniard, Geneza kultury europejskiej, V-VIII w., tł. A. Kuryś, Warszawa 1995.

T. Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX wieku, Warszawa 1972.

A. Naumow, Wiara i historia, Kraków 1996.

Słowianie i ich konfesje, red. L. Suchanek, Prace Komisji kultury Słowian PAU, t. VI, Kraków 2007.

E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

TKE_01 Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować kulturę i opisywać fundamentalne tradycje kulturowe, ich uwarunkowania historyczne, geopolityczne, narodowe, ponadnarodowe, literackie K_W06, K_W07, K_W08, K_W 18, K_W 19, K_W20, K_U13, K_K03

TKE_02 Potrafi na poziomie zaawansowanym dokonać przeglądu i charakterystyki najważniejszych tradycji kulturowych, które budują wspólnoty o charakterze narodowym, kształtują ich mentalność, tożsamość i przynależność K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, K_W 17, K_W 19, K_U12, K_K03

TKE_03 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze (literaturze) Europy Środkowej i Południowej, reprezentatywnych autorów i tekstów kultury kształtujących poszczególne systemy wspólnot o charakterze narodowym K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W 17, K_W 19, K_W20, K_U5, K_K03

TKE_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie historyczno-kulturowym oraz powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach europejskich K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W 18, K_W 19, K_W20, K_K03

TKE_05 rozumie specyfikę kultury, tradycji, dziedzictwa w kontekście ogólnych i konkretnych zjawisk cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz konstrukcji/ projektów ideologicznych

TKE_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, konfesyjnych, kulturowych K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W 18, K_W 19, K_W20, K_K03

TKE_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się terminologią z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania głosu w dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji naukowej; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków; pracy w grupie K_W02, K_W03, K_W12, K_U06, K_U04, K_K03, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne)

Napisanie pracy semestralnej i przygotowanie prezentacji multimedialnej

Kolokwium zaliczeniowe i egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na podstawie lektury podstawowej i uzupełniającej).

Obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.