Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-11FKMDM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: https://filmoznawstwo.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

 Zapoznanie studentów z metodologią badań filmoznawczych, pogłębienie wiedzy teoretyczno- i historycznofilmowej.

 Doskonalenie warsztatu badawczego i naukowego pisania o filmie - przygotowanie do napisania pracy magisterskiej (wybór i sformułowanie tematu, plan i konstrukcja pracy, ujęcie problemu, umiejętność merytorycznego argumentowania, sporządzanie przypisów, aneksów, bibliografii, redagowanie tekstu itp.).

 Doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł naukowych ich doboru i wzajemnego konfrontowania.

 Przygotowanie do wykorzystania analizy i interpretacji dzieła filmowego w kontekście tematu pracy magisterskiej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie ma specjalistycznych wymagań.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki poznańskie (Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), materiały elektroniczne udostępniane przez biblioteki.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- dyskusja

- praca z tekstem,

- metoda analizy przypadków

- metoda ćwiczeniowa

- metoda badawcza (dociekania naukowego)

- metoda projektu

- demonstracje dźwiękowe i wizualne

- metody aktywizujące

- praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 (3+3)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodologią badań filmoznawczych.

Zapoznanie studentów z warsztatem pisania pracy magisterskiej.

Szczegółowe analizy i interpretacje wybranych dzieł filmowych.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ:

 Zajęcia wprowadzające: przedstawienie programu zajęć, harmonogramu prac i warunków zaliczenia oraz wytycznych dotyczących przygotowania pracy magisterskiej, omówienie listy lektur; Podstawowe zasady doboru tematu pracy magisterskiej i konstruowania tytułu; pierwsze propozycje tematów.

 Zapoznanie studentów z metodologią badań filmoznawczych.

 Dyskusja nad propozycjami tematów, ich wybór i ustalenie.

 Prezentacje multimedialne związane z tematami prac.

 Zasady konstruowania konspektu pracy magisterskiej.

 Podstawowe zasady redagowania tekstu naukowe. Redakcja przypisów. Przygotowanie filmografii i bibliografii.

 Omówienie konspektów prac magisterskich przygotowywanych przez studentów.

 Analiza fragmentów filmów, które są przedmiotem przygotowywanych prac magisterskich.

 Indywidualne konsultacje pierwszego rozdziału pracy.

Literatura:

Zalecana literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Praca dyplomowa i doktorska, Kraków 2001.

R. Zenderowski, Praca magisterska – Licencjat. Krotki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Pozostała literatura dobrana zostaje każdorazowo do specyfiki tematów powstających prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student /ka:

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, prowadzącą do specjalizowania się w tych dziedzinach

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa

- potrafi wykorzystywać różne źródła informacji w celach badawczych, konstruować na ich podstawie rozmaite formy wypowiedzi oraz formułować krytyczne sądy

- ma pogłębione umiejętności badawcze, polegające na analizie, syntezie i interpretacji określonych treści, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi badawczych, pozwalających na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do własnego rozwoju i odpowiedzialnego kierowania swoją karierą zawodową

- ma umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania na tej podstawie wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: w I semestrze na podstawie prezentacji oraz konspektu, w II semestrze na podstawie pierwszego rozdziału

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, wyróżniająca aktywność w trakcie zajęć, bardzo dobrze przemyślany projekt pracy magisterskiej (potwierdzony prezentacją multimedialną), nienaganny pod względem formalnym i językowym konspekt/rozdział pracy (bogata i poprawnie uporządkowana bibliografia, dobrze zaplanowany układ treści) lub opis projektu badawczego

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalnej w konspekcie/rozdziale pracy lub opisie projektu badawczego

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodologicznej, umiarkowana aktywność w trakcie zajęć, konspekt/rozdział lub opis projektu poprawny, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodologicznej, słaba aktywność w trakcie zajęć, konspekt/rozdział lub opis projektu o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, niski poziom świadomości metodologicznej, konspekt/rozdział lub opis projektu merytorycznie słaby, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, brak aktywności w trakcie zajęć, brak konspektu/rozdziału pracy magisterskiej lub opisu projektu badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kaźmierczak, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gajewska, Anna Śliwińska
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)