Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-11FKMDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie studentów z wymogami pracy zgodnej z metodologią badań filmoznawczych oraz badań pokrewnych,

- doprowadzenie do powstania koncepcji oraz pierwszego rozdziału obszernej pracy pisemnej o charakterze naukowym (pracy magisterskiej),

- pogłębianie świadomości teoretycznej i historycznej w wybranych przez studentów obszarach wiedzy,

- kształtowanie umiejętności doboru, samodzielnej refleksji i korzystania z wybranych tekstów naukowych,

- zdobycie umiejętności tworzenia poprawnego zapisu bibliograficznego i filmograficznego,

- kształtowanie umiejętności krytycznej lektury tekstów, formułopwania uwag i prowadzenia dyskusji (na podstawie kolejno omawianych koncepcji prac poszczególnych seminarzystów).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM, biblioteki cyfrowe.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Część wykładowa, prowadzenie konwersacji indywidualnie oraz w grupie, dłuższe prezentacje multimedialne i ustne przygotowane przez studentów, korekta merytoryczna i techniczna fragmentów prac.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 (3+3)

Skrócony opis:

Podczas semanarium studenci otrzymają podstwową wiedzę z zakresu formułowanie tematu pracy magisterskiej, przygotowania konspektu oraz biblio- i filmografii. Różne modele konstrukcji pracy omówione zostaną na konkretnych przykładach. Nieodzownym elementem semianarium jest również dyskusja i analiza konkretnych projektów oraz problemtycznych fragmentów materiału badawczego. Istotnym uzupełnieniem zajęć są warsztaty z zekresu analizay działa filmowego (dokumentalnego i fabularnego).

Pełny opis:

Podczas zajęć seminaryjnych przeprowadzane są analizy filmów, wybranych aspektów budowy dzieła filmowego, gatunków i rodzajów. Studenci zobowiązani są również do zaprezentowania przed grupą konspektu oraz wybranego rozdziału pracy. Studenci pod nadzorem prowadzącego dokonują korekty tekstów własnych i cudzych. Uczą się również konstruowania konspektów. Pracuję nad opanowaniem języka tekstu naukowego.

Literatura:

Zalecana literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Praca dyplomowa i doktorska, Kraków 2001.

R. Zenderowski, Praca magisterska – Licencjat. Krotki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Pozostała literatura dobrana zostaje każdorazowo do specyfiki tematów powstających prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- stworzyć koncepcję i fragment obszernej pracy pisemnej o charakterze naukowym z dziedziny filmoznawstwa lub medioznawstwa (pracy magisterskiej),

- samodzielnie pogłębiać i prezentować wiedzę z obszarów odnoszących się do tematu pracy, stosując argumentację o charakterze naukowym,

- rozpoznawać i rozumieć zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, tradycji i zjawisk z dziedziny filmoznawstwa i medioznawstwa,

- identyfikować, gromadzić i wykorzystywać różne źródła naukowe, potrzebne do napisania pracy, formułować krytyczny dyskurs w odniesieniu do nich,

- korzystać z sugestii i rad promotora oraz innych studentów, a także formułować merytoryczne uwagi i sugestie w odniesieniu do prac innych członków seminarium,

- prowadzić krytyczną dyskusję nad wybranymi tekstami naukowymi,

- podejmować autonomiczne działania zmierzające do własnego rozwoju ora kierowania własną karierą zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

W semestrze zimowym studenci zobowiązani są do sformułowania tematu pracy oraz jej konspektu. Dodatkowym kryterium oceny będzie aktywny udział w zajęciach.

W semestrze letnim zaliczenie otrzymuję na podstawie przedstawionego pierwszego rozdziału pracy.

Warunki zaliczenia:

a) semestr zimowy drugiego roku seminarium zaliczany jest na podstawie prezentacji podczas zajęć kolejnych rozdziałów pracy.

b) semestr letni drugiego roku na podstawie całej pracy.

c) na ocenę w każdym z semestrów składa się również aktywny udział studenta w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kaźmierczak, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)