Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-32SDL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL-Ba
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia bułgarska, filologia serbska, filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Literaturoznawcze:

• interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne.

• instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza z zakresu kultury, literatury i historii Słowiańszczyzny południowej, znajomość języka serbskiego/chorwackiego/bułgarskiego.

• systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy literaturoznawczej w praktyce, kreatywność


Językoznawcze:

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne;

instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, planowanie i organizacja, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów;

systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce, kreatywność, tworzenie projektów;Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do wyboru tematu pracy licencjackiej, doskonalenie umiejętności gromadzenia bibliografii fachowej, analizy zgromadzonego materiału pod kątem badanego zagadnienia oraz zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy dyplomowej. Seminarium obejmuje wybrane zagadnienia literaturoznawcze lub językoznawcze związane z tematami prac licencjackich.

Pełny opis:

Literaturoznawstwo:

TK_01 Próba zdefiniowania obszaru zainteresowań badawczych studenta. SD_01, SD_02, SD_03

TK_02 Zasady redakcji tekstu naukowego.

SD_01, SD_02, SD_03

TK_03 Zapis bibliograficzny – ćwiczenia praktyczne SD_03, SD_04, SD_05,

TK_04 Zarys metodologii literaturoznawstwa SD_03, SD_04, SD_05,

TK_05 Prezentacja zebranej literatury przedmiotu SD_03, SD_04, SD_05,

TK_06 Prezentacja konspektu pracy dyplomowej SD_03, SD_04, SD_05

TK_07 Próba usytuowania wybranego zagadnienia w kontekście teoretycznoliterackim SD_03, SD_04, SD_05

TK_08 Prezentacja fragmentu pracy dyplomowej

SD_03, SD_04, SD_05

Językoznawstwo:

TK_01 Rozpoznanie i sprecyzowanie badawczych, zainteresowań studenta w obszarze językoznawstwa, wstępne określenie problematyki. SD_02, SD_05, SD_06

TK_02 Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu prac promocyjnych: faza diagnozy, faza poszukiwań, faza realizacji. SD_05

TK_03 Zarys metodologii badań językoznawczych a próba przyporządkowania wybranej problematyki do kontekstu teoretycznolingwistycznego SD_01, SD_04, SD_06

TK_04 Zapoznanie z metodyką tworzenia pracy naukowej: temat, zakres, struktura, cele, wnioski. SD_02, SD_05, SD_06

TK_05 Kolejne etapy tworzenia pracy dyplomowej: kompletowanie bibliografii, dobór i sposoby opracowania źródeł wtórnych (literatura zwarta i ciągła). SD_01, SD_03, SD_06

TK_06 Kolejne etapy tworzenia pracy dyplomowej: dobór i sposoby opracowania źródeł pierwotnych (badania własne). SD_04, SD_06

TK_07 Sposoby zapisu bibliograficznego, literatura podmiotu, literatura przedmiotu, przypisy. SD_03

TK_08 Redakcja tekstu naukowego, styl pisania prac naukowych. SD_01

TK_09 Prezentacja bibliografii, konspektu i fragmentu pracy dyplomowej. SD_01, SD_02, SD_03, SD_04, SD_06

Literatura:

• Burzyńska A., Markowski M., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.

• Culler J., Teoria literatury, Warszawa 1998.

• Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002.

• Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1983.

• Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Kraków 2004.

• Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Literatura fachowa z zakresu badanego zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Literaturoznawcze:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

SD_01 Zna terminologię używaną w naukach filologicznych i potrafi ją stosować przy pisaniu pracy dyplomowej; posiada w podstawowym zakresie informacje z zakresu teorii literatury i metodologii literaturoznawstwa. K_W03, K_W12

SD_02 ma świadomość uwarunkowań historycznych i kulturowych twórczości literackiej; ma elementarną wiedzę o powiązaniach literaturoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi; potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować wiedzę filologiczną przy użyciu różnych źródeł i narzędzi badawczych. K_W20, K_W22, K_U06

SD_03 potrafi wykorzystać wiedzę filologiczną w celu przeanalizowania zjawisk literackich; potrafi przedstawić pisemną wypowiedź w języku polskim, dokonując wyboru metody badawczej; potrafi przeprowadzić poprawną analizę i interpretację tekstów literackich. K_U08, K_U13, K_U16

SD_04 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat historii literatury kraju specjalności, zna jej główne epoki, prądy i twórczość czołowych przedstawicieli; potrafi stosować terminologię używaną w naukach humanistycznych w praktyce. K_W09, K_W10, K_K10

SD_05 ma podstawową wiedzę o kanonie literatury współczesnej kraju specjalności; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk literackich w ujęciu synchronicznym i diachronicznym; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności ludzkiej; posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie ustaleń naukowych oraz prowadzenie samodzielnych badań filologicznych o podstawowym stopniu trudności w zakresie literaturoznawstwa slawistycznego. K_W17, K_U12, K_U14

Językoznawstwo:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

SD_01 naukowo definiować pojęcia, zaprezentować podstawowe pozycje z literatury przedmiotu odnoszące się do tworzonej pracy dyplomowej

KW_03, KW_21, KU_04

SD_02 wyjaśnić znaczenie problematyki, którą wybrał do pracy licencjackiej

KW_21, KU_04, KU_07, KU_11, K_K02

SD_03 wdrożyć zasady tworzenia bibliografii oraz przypisów, używać słowników przekładowych i jednojęzycznych

KW_13, KU_06, K_U15, K_K06

SD_04 językoznawczo zanalizować zebrany materiał, kategoryzować zjawiska językowe, umie odnieść się do literatury przedmiotu KW_03, KW_13, KU_04, KU_13, KU_20

SD_05 planować pisanie pracy naukowej oraz właściwie podsumować wyniki swoich badań

KW_13, KU_06, KU_11, KU_15, K_K07

SD_06 argumentować dobór literatury i tematyki pracy, potrafi bronić tez zawartych w pracy dyplomowej KW_13, KW_21, KU_08, KU_15, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

1. postępy w pisaniu pracy dyplomowej

2. dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

3. obrona pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat, Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas, Patryk Borowiak, Ilona Czamańska, Adriana Kovacheva, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova, Zdzisław Pentek, Emilian Prałat, Roman Sliwka, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Agata Firlej, Urszula Kowalska-Nadolna, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Tomasz Lisowski, Lenka Nemeth Vitova, Jędrzej Paszkiewicz, Ana Samardzić, Anna Skibska, Roman Sliwka, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Balowski, Osman Firat Bas, Patryk Borowiak, Agnieszka Chwieduk, Ilona Czamańska, Anna Gawarecka, Adriana Kovacheva, Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova, Jędrzej Paszkiewicz, Emilian Prałat, Joanna Rękas, Ana Samardzić, Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.