Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek filmowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-RF-21FKMDM-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek filmowy
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- studenci zyskują orientację w mechanizmach funkcjonowania przemysłu filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego,

- studenci rozumieją mechanizmy rządzące produkcją, dystrybucją i wyświetlaniem filmów,

- studenci orientują się w podstawowych zapisach Ustawy o kinematografii oraz w sposobie organizacji PISF,

- studenci potrafią dokonać analizy filmu z uwzględnieniem ustaleń z zakresu kultury produkcji.


Celem tych zajęć jest uzupełnienie wiedzy filmoznawczej studentów o aspekty produkcyjno-dystrybucyjne oraz włączenie tej wiedzy w proces analizy i interpretacji estetycznej filmu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki UAM, strony internetowe PISF, SFP i European Audiovisual Observatory oraz materiały udostępniane przez prowadzącą podczas zajęć.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- przedstawienie zarysu historii polskiego, europejskiego i amerykańskiego kina z perspektywy zagadnień rynkowych (np. historia sektora dystrybucji i wyświetlania, historia festiwali filmowych),

- omówienie ram prawnych polskiego systemu finansowania produkcji filmowej w odniesieniu do innych systemów europejskich, a także systemu amerykańskiego,

- omówienie mechanizmów rynkowego funkcjonowania filmów - zwłaszcza w zakresie dystrybucji i promocji filmów w Polsce, Europie, USA i Chinach,

- przedstawienie zawodów filmowych (np. producenta, dystrybutora, osoby zarządzającej kinem).

Pełny opis:

Opis treści kształcenia (BLOKI TEMATYCZNE (2021/2022):

- production studies – ujęcie teoretyczne,

- modele produkcji filmowej (Hollywood, Europa, Polska, Chiny),

- dystrybucja,

- marketing,

- wyświetlanie,

- upowszechnianie kultury filmowej,

- serwisy streamingowe.

Literatura:

Zalecana literatura:

Pozycje obowiązkowe:

Ustawa o kinematografii z 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111).

Statut PISF (dostęp: strona internetowa PISF).

Materiały publikowane przez European Audiovisual Observatory.

M. Adamczak, Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Łódź 2015.

M. Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań 2014.

M. Adamczak, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Gdańsk 2010.

Behind the Screen: Inside European Production Cultures, red. P. Szczepanik, P. Vonderau, Nowy Jork 2013.

J.T. Caldwell, Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Durham-Londyn 2008.

Cultural Industries and the Production of Culture, red. D. Power, A.J. Scott, Londyn-Nowy Jork 2004.

K. Klejsa, Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, Warszawa 2014.

Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010.

A. Wróblewska, Rynek filmowy w Polsce, Warszawa 2014.

E. Zajiček, Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. T. 1, Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939, Łódź 2015.

E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1896-2005, Warszawa 2009.

„Images” (numer monograficzny: Production Culture), 2013/22 (13).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- rozpoznawać i prawidłowo stosować pojęcia z zakresu prawa autorskiego, które maja zastosowanie w produkcji i dystrybucji filmu,

- identyfikować w historii filmu wpływy natury gospodarczej, politycznej i społecznej oraz rozpoznawać ich znaczenie w rozwoju kina,

- konfrontować własną wiedzę z informacjami na temat życia kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii dystrybucyjnych oraz rynku festiwali filmowych,

- dostrzec i ocenić perspektywy samorealizacji zawodowej w sektorach związanych z produkcją, dystrybucją oraz upowszechnianiem kultury filmowej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student w stopniu wybitnym zna i rozumie mechanizmy rządzące rynkiem filmowym, rozpoznaje i prawidłowo stosuje pojęcia z omawianego obszaru, w przedstawionej do oceny pracy pisemnej wykazuje się dogłębną wiedzą.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej z niewielkimi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): student w stopniu zna i rozumie mechanizmy rządzące rynkiem filmowym, rozpoznaje i na ogół prawidłowo stosuje pojęcia z omawianego obszaru, w przedstawionej do oceny pracy pisemnej wykazuje się opanowaniem materiału w stopniu zadowalającym.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu przeciętnym zna i rozumie mechanizmy rządzące rynkiem filmowym, częściowo rozpoznaje i na ogół prawidłowo stosuje pojęcia z omawianego obszaru, przedstawiona do oceny praca pisemna wymaga istotnych uściśleń.

dostateczny (dst; 3,0): student w stopniu przeciętnym zna i rozumie mechanizmy rządzące rynkiem filmowym, częściowo rozpoznaje pojęcia z omawianego obszaru, lecz ma problemy z ich stosowaniem, przedstawiona do oceny praca pisemna zawiera wiele istotnych błędów.

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie realizuje założeń przedmiotu i nie wykonuje powierzonego mu zadania w ustalonym terminie, a jego wiedza i umiejętnością są niewystarczające bądź niemożliwe do zweryfikowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Rojek
Prowadzący grup: Patrycja Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Rojek
Prowadzący grup: Patrycja Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Rojek
Prowadzący grup: Patrycja Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)