Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJC-21FCZDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka czeskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku czeskim na poziomie znajomości B2/C1, poznaje system gramatyczny języka czeskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Pełny opis:

Mity, kulty, mistyfikacje:

Historia i mit.

Najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia w Czechach i Polsce (porównanie).

Najważniejsze mity współczesności.

Mit i literatura. PNJC_01– PNJC _04, PNJC_09

Historia języka. Język w czasach współczesnych:

Język na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny).

Przegląd najważniejszych czeskich słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku.

Język współcześnie w wymiarze lokalnym i globalnym. Slang. Internacjonalizmy, współczesna technologia. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _06, PNJC _07, PNJC _09

“Nowe technologie” w literaturze i sztuce:

Sposoby funkcjonowania literatury w świecie współczesnym - literatura w rożnych mediach.

Literatura i sztuka wobec gospodarki rynkowej.

Literatura i sztuka wysoka i niska. PNJC _01– PNJC _05, PNJC _09

Reklama – sztuka przekonywania:

Wpływ reklamy na współczesnego człowieka, co może być reklamą, znaczenie haseł reklamowych i ich pisanie.

Słownictwo związane z marketingiem, reklamą.

Analiza języka reklam na przykładzie Czech i Polski. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _06, PNJC _08, PNJC _09

Konsumpcjonizm i jego manifestacje:

Lektura tekstu dotyczącego społeczeństwa konsumpcyjnego i gospodarki rynkowej.

Dyskusja na temat roli znaków firmowych. PNJC _01– PNJC _05, PNJC _07, PNJC _09

Uprzedzenia i stereotypy:

Rola historii w kształtowaniu i obalaniu stereotypów i uprzedzeń.

Uprzedzenia dotyczące Innych – niepełnosprawni, osoby starsze, mniejszości etniczne, seksualne, religijne.

Stereotypy jako narzędzie dyskryminacji, wykluczenia.

Tolerancja. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _06, PNJC_08, PNJC _09

Uczucia:

Wzorce społeczne i kulturowe a wyrażanie uczuć.

Rola uczuć w życiu współczesnego człowieka.

Analiza tekstu dotyczącego uczuciowości współczesnej. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _06, PNJC _08, PNJC _09

Medycyna i wiedza dotycząca zdrowia:

Medycyna naukowa i alternatywna.

Problemy etyczne związane z rozwojem nauk medycznych.

Chorzy ludzie jako Inni. Rozbudowanie zasobu słów w związku z terminologią medyczną. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _07, PNJC _09

Europa Środkowa – region kulturowy i polityczny

Europa Środkowa między Wschodem a Zachodem.

Społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania w Europie Środkowej.

Analiza tekstu dotyczącego funkcjonowania Europa Środkowa w świecie współczesnym. PNJC _01– PNJC _05, PNJC _09

Film i teatr:

Najważniejsze festiwale filmowe i teatralne w Czechach

Współczesna czeska kinematografia i teatr.

Oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego. PNJC _01– PNJC _04, PNJC _06, PNJC _09

Demokracja i prawa obywatelskie:

Demokracja jako forma ustrojowa charakteryzująca społeczeństwa europejskiego kręgu kulturowego.

Analiza tekstu dotyczącego demokracji i praw obywatelskich i dyskusja nad problemami społeczeństwa demokratycznego. PNJC _01– PNJC _05, PNJC _09

Państwo i ustrój polityczny:

Charakterystyka ustroju politycznego w Czechach; partie polityczne w Czechach; rząd i opozycja; system wyborczy w Czechach i w Polsce.

Lektura i analiza tekstu dotyczącego systemu politycznego w Czechach.

Dyskusja nad wybraną kwestią dotyczącą czeskiego życia społeczno-politycznego.

PNJC _01– PNJC _04, PNJC _08, PNJC _09

Polityka światowa:

Europa i świat we współczesnym układzie geopolitycznym i ekonomicznym.

Analiza wypowiedzi dotyczącej współczesnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.

Dyskusja nad wybranym problemem. PNJC _01, PNJC _02, _03, _04, _07, _09

Przestępczość i terroryzm:

Problemy współczesnych zagrożeń.

Lektura tekstu dotyczącego wybranej kwestii związanej z przestępczością i terroryzmem.

Dyskusja nad wybranym problemem. PNJC _01, _02, _03, _04, _08, _09

Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich. PNJC _01, _02, _03, _04, _05, _06, _07, _08, _09

Literatura:

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011. + CD

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé. Pracovní sešit, Praha 2016.

J. Siatkowski – M. Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 2002.

K. Oliva, Polsko-český slovník I, II, Praha 1994.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2002.

P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.

praca z autentycznymi tekstami publicystycznymi, literackimi, specjalistycznymi oraz naukowymi, praca z materiałami audiowizualnymi

Efekty uczenia się:

PNJC_01 Rozumienie: Słuchanie

Student identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji. Odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_02 Rozumienie: Czytanie

Student potrafi określić cel i odbiorcę danej publikacji. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. Czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie. Odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu, potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_03 Mówienie: interakcja

Student zabiera głos w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania. Polemizuje z argumentami innych rozmówców. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Potrafi parafrazować tekst oryginalny. Bez większego trudu formułuje wnioski i opinie. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_05 Pisanie:

Student potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Pisze streszczenie/abstrakt własnej prezentacji lub artykułu. Parafrazuje wypowiedzi autora. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_06 Fonetyka i fonologia:

Student pogłębia znajomość bardziej zaawansowanych procesów fonetycznych i uczy się je rozpoznawać w tekście. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC _07 Morfologia:

Student opanowuje zasady tworzenia i użycia trybu przypuszczającego oraz strony biernej, poznaje partykuły i wykrzyknienia. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC_08 Składnia:

Student pogłębia dotychczasową wiedzę z zakresu składni oraz zostaje zapoznany z zasadami funkcjonowania zdań wtrąconych i mowy zależnej oraz niezależnej. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC_09 Kompetencja socjokulturowa

Student uczy się sam zdobywać informacje o realiach społecznych i kulturowych Czech, zna ich historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U05, K_U08, K_U13,K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcela Lhotska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pesina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pesina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.