Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJC-12FCZDM-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka czeskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku czeskim na poziomie znajomości B2/C1, poznaje system gramatyczny języka czeskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów uczenia się dla przedmiotu – 03-PNJC-32FCZDL-E.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacyjna, rozwiązywanie zadań, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

9 (4+5)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

1. Mity, kultury, mistyfikacje:

- historia i mit,

- najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia w Czechach i Polsce (porównanie),

- najważniejsze mity współczesności,

- mit i literatura.

2. Historia języka. Język w czasach współczesnych:

- język na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny),

- przegląd najważniejszych czeskich słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku,

- język współcześnie w wymiarze lokalnym i globalnym; slang; intercjonalizmy; współczesna technologia.

3. "Nowe technologie" w literaturze i sztuce:

- sposoby funcjonowania literatury w świecie współczesnym - literatura w różnych mediach,

- literatura i sztuka wobec gospodarki runkowej,

- literatura i sztuka wysoka i niska.

4. Reklama - sztuka przekonywania:

- wpływ reklamy na współczesnego człowieka, co może być reklamą, znaczenie haseł reklamowych i ich pisania,

- słownictwo związane z marketingiem, reklamą,

- analiza języka reklam na przykładzie Czech i Polski.

5. Konsumpcjonizm i jego manifestacje:

- lektura tekstu dotyczącego społeczeństwa konsumpcyjnego i gospodarki rynkowej,

- dyskusja na temat roli znaków firmowych.

6. Uprzedzenia i stereotypy:

- rola historii w kształtowanu i obalaniu stereotypów i uprzedzeń,

- uprzedzenia dotyczące Innych - niepełnosprawni, osoby starsze, mniejszości etniczne, seksualne, religijne,

- stereotypy jako narzędzie dyskryminacji, wykluczenia,

- tolerancja.

7. Uczucia:

- wzorce społeczne i kulturowe a wyrażanie uczuć,

- rola uczuć w życiu współczesnego człowieka,

- analiza tekstu dotyczącego uczuciowości współczesnej.

8. Medycyna i wiedza dotycząca zdrowia:

- medycyna naukowa i alternatywna,

- problemy etyczne związane z rozwojem nauk medycznych,

- chorzy ludzie jako Inni; rozbudowanie zasobu słów w związku z terminologią medyczną.

9. Europa Środkowa - region kulturowy i polityczny:

- Europa Środkowa między Wschodem a Zachodem,

- społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania w Europie Środkowej,

- analiza tekstu dotyczącego funkcjonowania Europa Środkowa w świecie współczesnym.

10. Film i teatr:

- najważniejsze festiwale filmowe i teatralne w Czechach,

- współczesna czeska kinematografia i teatr,

- oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego.

11. Demokracja i prawa obywatelskie:

- demokracja jako forma ustrojowa charakteryzująca społeczeństwa europejskiego kręgu kulturowego,

- analiza tekstu dotyczącego demokracji i praw obywatelskich i dyskusja nad problemami społeczeństwa demokratycznego.

12. Państwo i ustrój polityczny:

- charakterystyka ustroju politycznego w Czechach; partie polityczne w Czechach; rząd i opozycja; system wyborczy w Czechach i w Polsce,

- lektura i analiza tekstu dotyczącego systemu politycznego w Czechach,

- dyskusja nad wybraną kwestią dotyczącą czeskiego życia społeczno-politycznego.

13. Polityka światowa:

- Europa i śwat we współczesnym układzie geopolitycznym i ekonomicznym,

- analiza wypowiedzi dotyczącej współczesnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej,

- dyskusja nad wybranym problemem.

14. Przestępczość i terroryzm:

- problemy współczesnych zagrożeń,

- lektura tekstu dotyczącego wybranej kwestii związanej z przestępczością i terroryzmem,

- dyskusja nad wybranym problemem.

15. Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich.

Literatura:

Zalecana literatura:

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011. + CD.

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé. Pracovní sešit, Praha 2016.

J. Siatkowski – M. Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 2002.

K. Oliva, Polsko-český slovník I, II, Praha 1994.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2002.

P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.

Praca z autentycznymi tekstami publicystycznymi, literackimi, specjalistycznymi oraz naukowymi, praca z materiałami audiowizualnymi.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- rozumienie: słuchanie; identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji; odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu,

- rozumienie: czytanie; potrafi określić cel i odbiorcę danej publikacji; wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów; czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie; odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu, potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników.

- mówienie: interakcja; zabiera głos w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; polemizuje z argumentami innych rozmówców,

- mówienie: budowa wypowiedzi; potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście; potrafi parafrazować tekst oryginalny; bez większego trudu formułuje wnioski i opinie,

- pisanie; potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście; pisze streszczenie/abstrakt własnej prezentacji lub artykułu; parafrazuje wypowiedzi autora,

- fonetyka i fonologia; pogłębia znajomość bardziej zaawansowanych procesów fonetycznych i uczy się je rozpoznawać w tekście.

- morfologia; opanowuje zasady tworzenia i użycia trybu przypuszczającego oraz strony biernej, poznaje partykuły i wykrzyknienia.

- składnia; pogłębia dotychczasową wiedzę z zakresu składni oraz zostaje zapoznany z zasadami funkcjonowania zdań wtrąconych i mowy zależnej oraz niezależnej.

- kompetencja socjokulturowa; uczy się sam zdobywać informacje o realiach społecznych i kulturowych Czech, zna ich historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)