Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PLN-32PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Polska literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty obowiazkowe dla 3 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

III stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z najwybitniejszymi dziełami polskiej literatury współczesnej;

- doskonalenie sztuki interpretacji utworu literackiego;

- pogłębienie umiejętności wartościowania literatury;

- rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania tradycji literackiej;

- wzbogacenie wiedzy na temat krytyki literackiej;

- kształcenie umiejętności sprawdzania przydatności nowych teorii interpretacyjnych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie historii literatury polskiej do 1989 oraz poetyki i teorii literatury (przedmiotów kursowych z programu studiów pierwszego stopnia).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prezentacja indywidualna, praca indywidalna i/lub zespołowa i wystąpienie w trakcie zajęć

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są historii literatury polskiej po roku 1989, zagadnieniom życia literackiego, idiomom i konwencjom poezji i prozy współczesnej. Służą także udoskonaleniu umiejętności wartościowania dzieł literackich oraz zapoznaniu się z orientacjami i funkcjami dyskursu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Tresci kształcenia:

- Literatura współczesna wobec historii literatury polskiej

- Pojęcia; modernizmu, modernizmu późnego, postmodernizmu

- Idiomy i konwencje poezji i prozy współczesnej

- Świat przedstawiony (tematy, problemy, idee) w literaturze najnowszej

- Pojęcie arcydzieła, kanonu, parnasu, tendencji, koniunktury literackiej

- Nowe sposoby interpretacji utworu literackiego

- Orientacje i funkcje krytyki literackiej

- Najnowsza literatura polska wobec literatury światowej

Literatura:

- T. Cieślak, Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011

- P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Poznań 1999

- P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003

- J. Gutorow, Księga zakładek, Wrocław 2011

- Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, pod red. P. Mareckiego i M. Pisarskiego, Kraków 2011.

- P. Śliwiński, Świat na brudno, Warszawa 2007.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący. Materiał wymagany podczas kolokwium zaliczeniowego (materiał z zajęć oraz 15 pozycji dodatkowych) student każdorazowo indywidualnie uzgadnia z prowadzącym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać najważniejsze (powszechnie uznane, najszerzej komentowane, najbardziej kontrowersyjne, uznane za przełomowe) utwory polskiej literatury najnowszej

- dokonać samodzielnej interpretacji wybranych utworów literackich

- ustalić i zastosować współcześnie stosowane kryteria wartościowania literatury; ustosunkować się do wybranych sporów krytycznoliterackich, których przedmiotem była ocena konkretnego dzieła polskiej literatury najnowszej

- scharakteryzować stosunek literatury współczesnej do literackiej przeszłości; określić stan i kierunek przemian tradycji literackiej

- apisać szkic interpretacyjny oraz recenzję wybranego utworu

- czestniczyć w dyskusji panelowej na temat literatury współczesnej oraz przygotować indywidualną wszechstronną prezentację wybranego utworu lub przygotować wprowadzenie (zagajenie) do dyskusji na określony temat

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w ramach którego ocenia się:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej)

- wartość merytoryczna i stylistyczna pracy pisemnej

- poziom przygotowania do udziału w dyskusji panelowej

- sposób przeprowadzenie indywidualnej prezentacji wybranego utworu bądź zagadnienia

- panowanie wiedzy i umiejętności, przewidzianych programem ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Agnieszka Czyżak, Krzysztof Gajda, Anna Legeżyńska, Jolanta Nawrot, Błażej Warkocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: Agnieszka Czyżak, Krzysztof Gajda, Jan Galant, Jacek Nowakowski, Błażej Warkocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.