Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PJ-31CSDL Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka chorwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku chorwackim na poziomie podstawowym (A1-A2). Poznaje system gramatyczny języka chorwackiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Student se podjednako osposobljava za individualni i grupni rad u kojima će biti u mogućnosti primijeniti svoje stečeno znanje hrvatskog jezika. Isto tako svoje stečene lingvističke i kulturološke kompetencije bit će u mogućnosti praktično upotrijebiti u radu s medijima, u turizmu i sl.;

Pełny opis:

TK_01 Jaki jestem, a jak mnie widzą inni

• Autoportret – dyskusja o cechach charakteru ludzi, wady i zalety;

• Formy dyskryminacji (ze względu na rasę, płeć, wiek... ). JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_10.

TK_02 Książka i literatura we współczesnym społeczeństwie

• Dyskusja o sposobach przetrwania literatury we współczesnym świecie, o roli czytelnika i recepcji współczesnej literatury;

• Literatura w Internecie;

• Targi książek. Układanie top listy tytułów, które byłyby reprezentacyjne dla rodzimej kultury;

• Antologie literatury jako znak czasów. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_08, JC_09.

TK_03 Wynalazki i technologia

• Wynalazki, które zmieniły świat;

• XXI wiek: dobre i złe strony osiągnięć genetyki, globalne ocieplenie – fakty i mity;

• Osiągnięcia techniki w dziedzinie ekonomii, przemysłu, komunikacji, branży IT ... JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_09, JC_10.

TK_04 Sport

• Ile uwagi poświęcamy własnemu ciału i kondycji fizycznej ;

• Amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów;

• Sporty ekstremalne;

• Plusy i minusy sportowych imprez masowych;

• Olimpiada i paraolimpiada. JC_01, JC_02, JC_04, JC_09, JC_10.

TK_05 Społeczne i zdrowotne problemy dnia codziennego

• Choroby XXI wieku – anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia;

• Zapobieganie chorobom jako element właściwej polityki prozdrowotnej;

• Bezrobocie, mobbing, przemoc, wyobcowanie. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_07, JC_08, JC_09.

TK_06 Jednostka i społeczeństwo – uprzedzenia i fakty

• Życie w małżeństwie czy nieformalnym związku?

• Chorzy kontra zdrowi;

• Męskie i damskie zawody. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_08, JC_09, JC_10.

TK_07 Dziennikarstwo

• Podstawowe gatunki dziennikarskie. Informacja, komunikat, notatka, reportaż, komentarz, felieton (cechy formalne i stylistyczne);

• Żółte dziennikarstwo (przyczyny i skutki jego popularności);

• Dziennikarstwo obiektywne i śledcze;

• Znani felietoniści. Nagrody dziennikarskie;

• Najpopularniejsze czasopisma;

• E-gazety. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_09.

TK_08 Ekonomia

• Makro i mikro ekonomia;

• Monopol i zdrowa konkurencja,

• Inżynieria społeczna. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, C_05, JC_06, JC_08.

TK_09 Świat z perspektywy postkolonialnej

• Kraje Trzeciego Świata;

• Migracje ludności (przyczyny i skutki);

• Współczesny nomadyzm i diaspora;

• Emigracja w literaturze. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_08, JC_09, JC_10.

TK_10 Ekologia

• Przyroda i środowisko;

• Rozwijanie świadomości ekologicznej;

• Chronione gatunki zwierząt;

• Parki przyrodnicze i narodowe;

• Eko-produkty – potrzeba czy trend? JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_10.

TK_11 Czy chcesz zmienić świat?

• Aktywizm i stowarzyszenia aktywistów (troska o zwierzęta, stowarzyszenia prorodzinne, troska o zdrowie i jakość życia);

• Czy aktywiści mogą zmienić świat?

• Największe katastrofy naturalne na świecie, pomoc humanitarna i akcje humanitarne. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_07, JC_08, JC_09, JC_10.

TK_12 Internet i współczesne media:

• Obecność internetu we współczesnym życiu. Jego dobre i złe strony;

• Nadużywanie możliwości internetu. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_10.

TK_13 Projekcja filmowa

• Gatunki filmowe;

• Najważniejsze składniki filmu (reżyser, scenarzyści, aktorzy, muzyka, fabuła, temat...);

• Pisanie scenariusza krótkiego filmu reklamowego lub dokumentalnego. JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_08, JC_10.

TK_14 Lektura i przekład współczesnego tekstu literackiego (do wyboru). JC_01, JC_02, JC_03, JC_04, JC_05, JC_06, JC_09, JC_10.

Literatura:

• J. Nemeth-Jajić, Sati s jezikom hrvatskim, Priručnik za više stupnjeve učenja, Poznań 1997.

• M. Čilaš-Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini, S.L. Udier, Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, Zagrzeb 2011.

• Dział „VJESNIKOVA TEMA” w czasopiśmie „Vjesnik” (www.vjesnik.hr)

Dodatkowa:

• Težak, S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagrzeb 1996.

• V. Anić, J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagrzeb 2001.

• V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagrzeb 2003

• Menac, Ž. Fink-Arsovski, R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagrzeb 2003.

Efekty uczenia się:

JC _01 Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz stosunkowo złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć znaczną część wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literackim. K_W10, K_U01, K_U13, K_U17, K_K02.

JC _02 Student rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką pisaną w języku standardowym. K_W10, K_U01, K_U16, K_U18.

JC _03 Student potrafi porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U09, K_U13, K_U17, K_K04, K_K06.

JC _04 Student potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U09, K_U17, K_U19, K_K06.

JC _05 Student potrafi napisać jasny, stosunkowo szczegółowy tekst na tematy związane z jego zainteresowaniami. Może napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń. K_W07, K_W08, K_W10, K_U10, K_U18.

JC _06 Student opanował zasady ortografii, bez większego trudu notuje zasłyszane wypowiedzi, nawet jeśli tekst zawiera nieznane mu proste wyrazy i wyrażenia. K_W10, K_U10.

JC _07 Student zostaje zapoznany z takimi procesami fonetycznymi jak: zjawisko ruchomej samogłoski, wypadanie spółgłoski, refleks jat i uczy się je rozpoznawać w tekście. K_W03, K_W10, K_W15, K_U09, K_U13, K_U17.

JC _08 Student opanowuje zasady odmiany rzeczowników i czasowników obcego pochodzenia, posługuje się wszelkimi liczbowymi zapisami (także wielocyfrowymi), poznaje zaimki nieokreślone, ćwiczy użycie spójników i przyimków. Poznaje czas zaprzeszły oraz proste czasy przeszłe (Aoryst i Imperfekt) i złożony przyszły (Futur II). K_W03, K_W10, K_W15, K_U01, K_U09, K_U10.

JC _09 Student doskonali budowanie zdań wielokrotnie złożonych przy użyciu nowo poznanych spójników i formacji przyimkowo-spójnikowych. Zostaje zapoznany z kolejnością nieodmiennych części mowy w zdaniu. K_W03, K_W10, K_W15, K_U01, K_U09, K_U10.

JC _10 Student potrafi zaprezentować pogłębioną wiedzę na temat chorwackich realiów społecznych i kulturowych, znane są mu zwyczaje mieszkańców tego kraju. K_W06, K_W07, K_W08, K_W18, K_W19, K_U13, K_U19, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

• frekwencja na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

• wykonanie zadań pozalekcyjnych (wypracowania pisemne, przygotowanie prezentacji itd.);

• zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

• aktywność w trakcie zajęć;

• sprawność posługiwania się językiem chorwackim na poziomie B2-C1;

• umiejętność zaprezentowania na egzaminie ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.