Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z elementami analizy i interpretacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PAI-11FCZDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka z elementami analizy i interpretacji
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii czeskiej (DLx-FCZ, DLx-FCZX)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Cele kształcenia:

pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii,

opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki,

zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym),

kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Kurs wprowadza w arkana poetyki pojmowanej jako teoria dzieła literackiego; przedstawia różne aspekty rozumienia samego pojęcia "poetyka" (takie jak: poetyka opisowa i historyczna, immanentna i sformułowana etc.); główne zadania poetyki na tle badań literackich; podstawowe zagadnienia związane z wersyfikacją (prozodia, czyli m.in. rym oraz rytm, systemy wersyfikacyjne, strofika etc.); stylistyka wraz z retoryką (np. tropy i figury retoryczne); wybrane problemy z zakresu kompozycji (np. czas i przestrzeń w dziele literackim); rodzaje i gatunki literackie oraz ich odmiany.

Pełny opis:

Przedmiot zainteresowań poetyki i jej miejsce wśród dziedzin nauki o literaturze. PAI_01, PAI_06

Poezja, liryka, wiersz; utwór poetycki, utwór liryczny, utwór wierszowany – ich wzajemne zależności.

Poezja a proza. PAI_01, PAI_02, PAI_06

Charakterystyka systemów wersyfikacyjnych (rys historyczny, konstanty i tendencje, najczęstsze formaty, zastosowanie). PAI_01, PAI_02, PAI_06

Wprowadzenie do stylistyki (style funkcjonalne a styl tekstu literackiego, stylizacja). PAI_01, PAI_03, PAI_06

Leksykalne i składniowe środki stylistyczne – typologia, przykłady. PAI_01, PAI_03, PAI_06

Przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, przykłady, próby wartościowania. PAI_01, PAI_03, PAI_06

Kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: motyw, wątek, postać, akcja i fabuła. PAI_01, PAI_04, PAI_06

Elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać literacka. PAI_01, PAI_04, PAI_06

Sytuacja narracyjna i typy narracji. PAI_01, PAI_04, PAI_06

Wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys historyczny, przemiany konwencji gatunkowych). PAI_01, PAI_05, PAI_06

Literatura:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.

Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010.

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980.

Poetyka. Zarys encyklopedyczny red. M. R. Mayenowa, L. Pszczołowska, Wrocław 1957–1979.

Pszczołowska L., Wiersz-styl-poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

PAI_01 potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego, wartościować utwory literackie oraz umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną (posługując się odpowiednią terminologią i odwołując się do literatury przedmiotu) KW_04, K_W07, K_U04, , K_U07, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K09

PAI_02 potrafi zanalizować budowę wersyfikacyjną oraz rozpoznać i scharakteryzować poszczególne systemy wersyfikacyjne K_U04, , K_U07, K_U10, K_U11

PAI_03 potrafi rozpoznać i scharakteryzować stylistykę wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów) K_U04, , K_U07, K_U10, K_U11

PAI_04 potrafi zanalizować kompozycję tekstu literackiego (m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu i przestrzeni w powieści) K_U04, , K_U07, K_U10, K_U11

PAI_05 potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze gatunki literackie K_U04, , K_U07, K_U10, K_U11

PAI_06 potrafi czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez KW_04, K_W07, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K09,

Metody i kryteria oceniania:

5,0 (A) – student posiada obszerną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; biegle posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; swobodnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, sprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, wartościując oraz odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty teoretycznoliterackie;

4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w praktycznym zastosowaniu warsztatu badawczego);

4,0 (C) – student posiada znaczną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; dobrze posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; dość sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, analizuje, interpretuje tekst literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, podejmując próby wartościowania oraz odwołując się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i rozumie ich główne tezy;

3,5 (D) – student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, stawia hipotezy interpretacyjne; poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; niekiedy podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie ich główne tezy;

3,0 (E) – student posiada podstawową wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; podejmuje po części udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, próbuje stawiać hipotezy interpretacyjne; zazwyczaj poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; rzadko podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie – choć w umiarkowanym zakresie – odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie większość głównych tez;

2,0 (F) – student posiada niewystarczającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poetyki; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, podejmuje nieudane próby analizy i interpretacji i wartościowania; nie potrafi zrekonstruować głównych tez tekstów teoretycznoliterackich, omawianych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.