Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu Bałkańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LSPB-12SCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu Bałkańskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

a) interpersonalne:

- zdolności krytyczne i samokrytyczne,

- umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.


b) instrumentalne:

- wiedza ogólna,

- wiedza podstawowa z zakresu literatur i kultur Południowej Słowiańszczyzny.


c) systemowe:

- zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze,

- umiejętność konstruowania dłuższej wypowiedzi ustnej,

- umiejętność pisania pracy zaliczeniowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury europejskiej, umiejętność formułowania opinii i sądów (pisemnie i ustnie) na temat zagadnień literackich.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5 (3+2)

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literatur południowosłowiańskich w aspekcie komparatystycznym. Próba umiejscowienia wybranych dzieł literatury Słowiańszczyzny Południowej w kontekście bałkańskim i europejskim ma za zadanie pogłębić zdolność szerszego oglądu zjawisk kulturowych i literackich. Szczególny nacisk położony jest również na zdefiniowanie specyfiki południowosłowiańskiego procesu historycznoliterackiego wraz z charakterystycznymi dla niego zjawiskami i fenomenami.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- prezentacja na poziomie podstawowym serbskiej/chorwackiej/bułgarskiej literatury średniowiecznej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja na poziomie podstawowym serbskiej/chorwackiej/bułgarskiej literatury renesansowej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja na poziomie podstawowym serbskiej/chorwackiej/bułgarskiej literatury barokowej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja na poziomie podstawowym serbskiej/chorwackiej/bułgarskiej literatury romantycznej/odrodzenia narodowego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja transformacji kanonów kultury po 1991 roku na obszarze Półwyspu Bałkańskiego,

- prezentacja roli folkloru w kulturach i literaturach południowosłowiańskich,

- przedstawienie omawianych zjawisk na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych Półwyspu Bałkańskiego,

- prezentacja interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązań omawianych zjawisk z innymi dziedzinami sztuki,

- wskazanie związków literatur południowosłowiańskich z literaturą europejską,

- przedstawienie genezy i zasadniczych cech przestrzeni kulturowej Półwyspu Bałkańskiego, szczególnie modeli Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica.

Literatura:

Zalecana literatura:

Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979.

Czajka H., Bohaterska epika Słowian południowych, Wrocław 1968.

Dąbrowska – Partyka M., Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003.

Gusiew W., Estetyka folkloru, Wrocław 1979.

II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, Poznań 1991.

Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Litteraria, pod red. B. Zielińskiego, Poznań.

Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1-2, Kraków 1980.

Rapacka J., „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Wrocław 1975;

Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.

Rapacka J., Godzina Herdera, Warszawa 1995.

Rapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005.

Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Wrocław 1985.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26. IX. 1999.

Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- zdefiniować bałkańską przestrzeń kulturową i opisać charakterystyczne dla niej zjawiska (kultura ludowa, idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, wielkie mity narodowe),

- powiązać zjawiska z zakresu literatury i kultury Słowian południowych,

- wyjaśnić związek wybranych utworów literackich z obszarem kulturowym Bałkanów, rozpoznaje cechy narodowych i ponadnarodowych modeli kulturowych, charakterystycznych dla Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica,

- opisać specyfikę południowosłowiańskiego procesu historycznego i kulturowego oraz relacje pomiędzy literaturą pisaną i ustną, a także specyfikę relacji kulturowych między Półwyspem Bałkańskim i pozostałą częścią Europy,

- analizować i interpretować teksty literackie i naukowe, charakterystyczne dla bałkańskiej przestrzeni kulturowej,

- formułować sądy na temat literatury Słowian południowych ustnie i pisemnie,

- umie kompilować i streszczać wiedzę zaczerpnięta z literatury teoretycznej, potrafi ją uogólniać i modyfikować,

- samodzielnie ocenić i interpretować dzieła literackie oraz teksty kultury, potrafi uargumentować określone stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i pracy zespołowej),

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 zajęciach),

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy,

- umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich oraz dyskursów naukowych, charakterystycznych dla bałkańskiej przestrzeni kulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bąk-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.