Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i stylistyka języka kraju specjalności - specjalizacja przekładu funkcjonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KSJS-22SDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i stylistyka języka kraju specjalności - specjalizacja przekładu funkcjonalnego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Studium Językowego UAM
Przedmioty dla sp. przekładu funkcjonalnego (DL-FilBul, DL-FilChorSerb, DL-FilSerbChor)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest poznawanie kultury i stylistyki języka czeskiego oraz świadome i celowe posługiwanie się językiem czeskim we wszelkich sytuacjach komunikatywnych. Student opanowuje umiejętność mówienia i pisania zgodnie z przyjętymi normami językowymi.

Pełny opis:

Wstęp do stylistyki KSJS_01, K_SJS_03, K_SJS_02, KSJS_04,

Styl artystyczny (literacki) oraz jego charakterystyka KSJS_03, KSJS_04, K_SJS_05,

K_SJS_06

Styl naukowy oraz jego charakterystyka KSJS_02, KSJS_04, K_SJS_05, K_SJS_06

Styl publicystyczny oraz jego charakterystyka KSJS_03, KSJS_04, K_SJS_05, K_SJS_06

Styl urzędowo-kancelaryjny oraz jego charakterystyka KSJS_03, KSJS_04, K_SJS_05, K_SJS_06

Styl potoczny oraz jego charakterystyka KSJS_03, KSJS_04, K_SJS_05, K_SJS_06

Śledzenie środków masowego przekazu w kraju specjalności KSJS_01, KSJS_03

K_SJS_05, , KSJS_07

Literatura:

Beneš, M. & M. Prošek ad. Kodifikace a její role v současné společnosti. In Uličný, O. & S. Schneiderová (eds.), Komunikační situace a styl. Studie k moderní mluvnici češtiny 2, 2013, 15–24.

Čechová, M., Krčmová M. a E. Minářová: Současná stylistika. Praha 2008.

Daneš, F. Kultura a struktura českého jazyka. Praha 2009.

Hausenblas, K. K základním pojmům jazykové stylistiky. SaS 16, 1955, 1–15.

Krčmová, M. Stylové normy a jejich místo ve stylistické teorii a stylizační praxi. In Gajda, S. & M. Balowski (eds.), Stylistyczne konfrontacje, 1994, 33–38.

Nový akademický slovník cizích slov. Praha 2005.

Български тълковен речник. София, 2012

Нов правописен речник на българския език. София, 2007.

Синонимен речник на българския език, оn line: https://rechnik.chitanka.info/sinonimen

Тълковен речник на българския език, оn line: https://rechnik.chitanka.info/talkoven

podręczniki:

Брезински, Ст. Журналистическа стилистика. Шумен 2001

Велева, М. Текст и стил. София 2005

Каневска-Николова, Е. Стилистика на съвременния български език. Смолян 2013

Маровска, В. Стилистика на българския език. ІІ издание. Пловдив 2007

Помагало по стилистика на българския език. София, 1985.

Попова, В. Стилистичната функция на някои категории думи в художествената литература. НП, София 1979

Попова, В. Българската стилистика до 50-те години на ХХ век. София 1994

Русинов, Р. Практическа стилистика. Просто изречение. Синтактично-стилистични фигури. В. Търново 2001

Станева, Хр. Стилистика на съвременния български книжовен език. Учебно помагало. В. Търново, 1994

Хаджиева, Ел., Р. Влахова, Йорданка Велкова, А. Асенова, В. Шушлина. Как се общува на български. София, 2014.

Josip Silić: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput, 2006.

Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava Krleže. http://enciklopedija.hr/

Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Lada Badurina: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

Hrvatski pravopis, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. http://pravopis.hr

Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr

Pročišćeni tekstovi zakona. https://www.zakon.hr/

https://europass.cedefop.europa.eu

Opća deklaracija o pravima čovjeka. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/src1.pdf

М. Дешић, Правопис српског језика. Приручник за школе, Земун 1998.

М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српског језика, Нови Сад 2011.

П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Нови Сад 2014.

Nowy słownik ortograficzny PWN, red. naukowy E. Polański, Warszawa 2002.

J. Podracki, A. Gałązka, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.

Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1998.

Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik.

Pravdová, M. & I. Svobodová. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha 2014.

Pravidla českého pravopisu. Praha 2005.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha 2007.

Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha1932.

Efekty uczenia się:

KSJS_01 ma podstawową wiedzę o kulturze języka i jej składnikach oraz rozumie podstawowe pojęcia teoretyczne kultury języka K_W06, K_U04, K_K01

KSJS_02 docenia wartość języka i rozumie potrzebę jego ochrony oraz popularyzacji wiedzy o języku K_U12, K_K03, JK_K04, , K_K09

KSJS_03 ma uporządkowaną wiedzę na temat języka urzędowego i pism urzędowych oraz języków i pism mniejszości narodowych K_W06, K_U07, K_K01

KSJS_04 potrafi określić rodzaje błędów językowych i dokonać całościowej korekty tekstu pisanego oraz wskazać błędy w wymowie K_W06, K_U11, K_U06, K_K08, K_K09, K_K10

KSJS_05 ma elementarną wiedzę związaną z odmianami stylowymi języka literackiego K_W06

KSJS_06 potrafi rozpoznać poszczególne odmiany stylowe w tekstach K_W06, K_W10

KSJS_07 rozumie rolę kultury języka w pracy przekładowej K_W10, K_W12

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Marcela Lhotska, Ninoslav Radaković, Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova, Ninoslav Radaković, Ana Samardzić, Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.