Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa dla translatorów - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KMT-21SDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa dla translatorów - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

a) interpersonalne: zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się i umiejętności docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.


b) instrumentalne: zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej.


c) systemowe: wykształcenie umiejętności rozumienia /lub choćby otwarcia się na/ innych kultur i zwyczajów, pragnienie sukcesu w skutecznym komunikowaniu i dążenie do niego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów magisterskich na kierunku filologia.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wytworzyć postawę otwartości, ciekawości i zrozumienia wielokulturowości współczesnego świata, zjawisk z zakresu kultury o charakterze globalnym i lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słowiańskich), a przez to umożliwić świadome uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach i sposobach komunikowania się w kontaktach interpersonalych związanych z różnego rodzaju tłumaczeniami.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – komunikowanie jako proces, definicje, cechy, elementy składowe,

- teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – poziomy, sposoby, formy i typy komunikowania,

- wybrane modele komunikacyjne i systemy komunikowania społecznego: organizacyjny, polityczny, publiczny, masowy,

- bariery i zakłócenia w komunikowaniu,

- komunikacja międzykulturowa – definicja, rodzaje, kultura jako źródło barier w komunikacji międzykulturowej: niechęć kulturowa, rola stereotypu, dystans komunikowania,

- manipulacja w społeczeństwie informacyjnym – komunikowanie poprzez reklamę,

- etyczne aspekty komunikacji – etyka w komunikowaniu medialnym.

Literatura:

Zalecana literatura:

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Knapp M. L., Hall J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2009.

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

Gołembski D., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- wskazać podstawowe definicje i sposoby rozumienia terminu ‘komunikowanie’ oraz rozumie ich źródła i zastosowania,

- rozróżniać i rozpoznawać poszczególne systemy komunikowania społecznego oraz modele komunikacyjne,

- wybierać właściwe kody komunikacyjne i rozwijać umiejętność komunikowania się,

- podjąć dyskusję nad najistotniejszymi zagadnieniami, obecnymi w refleksji nad komunikowaniem,

- wyjaśnić przyczyny trudności w komunikowaniu, w tym zwłaszcza komunikowaniu międzykulturowym,

- ocenić etyczne podstawy komunikowania.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)