Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KJP-31SDL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy dotyczącej struktury i funkcjonowania współczesnej normy językowej, klasyfikacji błędów językowych, typologii innowacji językowych, kryteriów ich oceny, kodyfikacji i polityki językowej, postaw użytkowników wobec języka, zjawiska mody językowej, tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie

• przekazanie wiedzy o zależności sposobu językowego kształtowania tekstu od sytuacji komunikacyjnej

• wyrobienie umiejętności rozstrzygania problemów poprawnościowych z zakresu różnych poziomów języka w tekstach (wymowy, ortografii i interpunkcji, odmiany wyrazów, słownictwa i frazeologii, budowy zdań)

• doskonalenie umiejętności sprawnego, poprawnego, skutecznego i estetycznego posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno w mowie, jak i na piśmie

• przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny nowych środków językowych pojawiających się w różnych typach tekstów

• wyrobienie nawyku korzystania z aktualnych źródeł ortoepicznych (słowników poprawnościowych, poradników językowych, internetowych poradni językowych itp.) i ciągłego aktualizowania lektur

• uwrażliwienie na społeczną rolę językoznawcy w podnoszeniu poziomu świadomości i kompetencji językowych użytkowników polszczyzny

• rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

TK_01 Przegląd ważniejszych wydawnictw z zakresu poprawności językowej: słowniki poprawnej polszczyzny; wersje elektroniczne słowników poprawnej polszczyzny; inne słowniki poprawnościowe; poradniki językowe; czasopisma językoznawcze; internetowe poradnie językowe KJP_08

TK_02 Kultura języka jako dyscyplina językoznawcza. Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka: kultura języka w ujęciu tradycyjnym (warszawska szkoła kultury języka); nurt socjolingwistyczny w badaniach kulturalnojęzykowych; etyka słowa, estetyka słowa; system, norma, uzus, tekst; obiektywny charakter normy jako płaszczyzny odniesienia dla zjawisk innowacyjnych; elita humanistyczna jako grupa kształtująca normę; stosunek normy do pozostałych płaszczyzn języka; innowacja językowa, zmiana językowa, błąd językowy; typy błędów językowych KJP_01; KJP_04

TK_03 Struktura współczesnej normy językowej. Typy norm językowych: jednostki jednokształtne i jednostki wielokształtne wchodzące w skład normy; typy wariantów normy; norma języka ogólnego a odmiany regionalne współczesnej polszczyzny – gwary miejskie; norma wzorcowa i norma użytkowa (potoczna); norma skodyfikowana; normy cząstkowe: fonetyczna, słowotwórcza, fleksyjna, składniowa, leksykalna, frazeologiczna, stylistyczna KJP_01; KJP_02; KJP_08

TK_04 Typy innowacji językowych: innowacje uzupełniające; innowacje regulujące; innowacje rozszerzające; innowacje nawiązujące; innowacje skracające i ich typy;

innowacje precyzujące – zjawisko semantycznej repartycji wariantów normy KJP_01; KJP_06; KJP_08

TK_05 Innowacje uzupełniające w polszczyźnie XXI wieku: przyczyny powstawania innowacji uzupełniających; neologizmy słowotwórcze; neologizmy semantyczne (neosemantyzmy); neologizmy frazeologiczne (w tym zestawienia); najnowsze zapożyczenia KJP_01; KJP_06

TK_06 Kryteria oceny innowacji językowych: przegląd propozycji badawczych dotyczących stosowania kryteriów poprawności językowej; kryteria wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe KJP_01; KJP_02; KJP_04; KJP_07; KJP_09; KJP_10

TK_07 Współczesna norma frazeologiczna: struktura współczesnej normy frazeologicznej; typy innowacji frazeologicznych: uzupełniające, modyfikujące (ich rodzaje), rozszerzające, parafrazujące (trawestujące), semantyczne, mieszane; innowacja frazeologiczna a błąd frazeologiczny; zasady poprawności frazeologicznej KJP_01; KJP_04; KJP_06; KJP_08; KJP_09; KJP_10

TK_08 Kodyfikacja. Polska polityka językowa: problemy związane z kodyfikacją języka; postawy użytkowników wobec języka; polityka językowa w Polsce w realiach Unii Europejskiej; Ustawa o języku polskim i działalność Rady Języka Polskiego KJP_01; KJP_05; KJP_08; KJP_11

TK_09 Zjawisko mody językowej: moda i snobizm w języku; szablon leksykalny; wyrazy modne w 2. połowie XX w. a moda językowa XXI wieku KJP_01; KJP_05; KJP_09

TK_10 Zewnętrznojęzykowe tendencje rozwojowe w polszczyźnie XXI wieku: internacjonalizacja; terminologizacja (technologizacja); demokratyzacja; mediatyzacja; zjawisko nowej piśmienności KJP_01; KJP_03; KJP_06; KJP_09

TK_11 Wewnętrznojęzykowe tendencje rozwojowe w polszczyźnie XXI wieku: uniwerbizacja; multiwerbizacja; pleonazmy i tautologie; nowe tendencje w systemie gramatycznym KJP_01; KJP_03; KJP_06; KJP_09

Literatura:

S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3., Rzeszów 2007.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010.

K. Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

KJP_01 właściwie definiuje podstawowe pojęcia związane z poprawną komunikacją językową K_W03, K_W10, K_K04

KJP_02 rozumie i wyjaśnia zależności między sytuacją komunikacyjną a poziomami normy, stosowanymi kryteriami oceny innowacji K_W21, K_U05, K_U13, K_K02

KJP_03 rozpoznaje i rozróżnia widoczne w tekstach tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny K_U06, K_U11, K_U13, K_K04

KJP_04 potrafi rozstrzygać problemy poprawnościowe, z którymi styka się w różnych typach tekstów K_U05, K_U06, K_U11, K_U15, K_U16, K_U20

KJP_05 umie dobierać środki językowe optymalnie dostosowane do sytuacji komunikacyjnej K_U06, K_U07,K_U08, K_U11,

KJP_06 dostrzega innowacje i zmiany językowe występujące w tekstach mówionych i pisanych, także elektronicznych K_U06, K_U11, K_U13, K_U15, K_K04,

KJP_07 wybiera właściwe narzędzia do oceny innowacji językowych, w tym błędów K_W03, K_U04, K_U06, K_U11,

KJP_08 umie korzystać z dostępnych źródeł ortoepicznych K_W03, K_U04, K_U06, K_U15, K_K01, K_K02

KJP_09 umie podjąć dyskusję nad statusem poprawnościowym form językowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych K_U11, K_U13, K_K02, K_U20,

KJP_10 potrafi uzasadnić prezentowaną przez siebie postawę wobec języka K_U04, K_U07, K_U20

KJP_11 dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu kultury języka K_W03, K_W10, K_U04, K_U15, K-K01, K_K02, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

 Kolokwium pisemne sprawdzające poziom i umiejętność zaprezentowania wiedzy zdobytej podczas wykładów oraz uzyskanej na podstawie zalecanych lektur.

 Dodatkowo: obecność na wykładach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.