Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KE-31SDL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Podstawy kultury europejskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- ukazanie cywilizacji europejskiej w perspektywie jej antycznych źródeł,

- pokazanie wagi podejścia interdyscyplinarnego w kontekście badań nad dziedzictwem europejskim,

- wskazanie roli dziedzictwa antycznego w kulturze Słowian.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 (1+1)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- epoki historyczne w dziejach cywilizacji rzymskiej i ich kulturowe oraz językowe dziedzictwo,

- metodologia badań nad antykiem rzymskim w kontekście studiów nad tożsamością kultury europejskiej,

- analiza wybranych arcydzieł literatury rzymskiej w perspektywie ich recepcji w literaturze powszechnej (Plaut, Cyceron, św. Augustyn),

- analiza wybranych arcydzieł literatury łacińskiej i ich wpływu na rozwój piśmiennictwa narodów słowiańskich (Wergiliusz, Horacy, Owidiusz),

- wpływ języka łacińskiego i kultury rzymskiej na rozwój języków słowiańskich i ich kultur,

- wpływ kultury rzymskiej na kształtowanie się europejskiej tożsamości cywilizacyjnej,

- współczesna kultura europejska wobec dziedzictwa cywilizacji rzymskiej.

Literatura:

Zalecana literatura:

R. Brague, Europa. Droga rzymska, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2012.

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa1955 i wyd. następne.

S. Stabryła, Starożytny Rzym, Warszawa 1992.

Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przeł. I. Lewandowski i W.M. Malinowski, Poznań 2009.

Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowicz, Wrocław 1981.

Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1986.

Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954.

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzictwa języka, literatury i kultury greckiej i łacińskiej w kulturze europejskiej,

- zna podstawową terminologię z zakresu badań nad kulturą grecką i łacińską oraz jej recepcją,

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin i dyscyplin naukowych z badaniami nad rzymskimi dziedzictwem literackim i kulturowym,

- zna i potrafi stosować podstawowe metody analizy dzieł literatury rzymskiej oraz umie docenić znaczenie kompetencji filologicznych w procesie komunikacji kulturowej,

- potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka i kultury greckiej z naukową refleksją dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie,

- potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka łacińskiego i kultury rzymskiej z naukową refleksją dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie,

- potrafi docenić znaczenie badań filologicznych nad literaturą łacińską i zna wartość rzymskiego dziedzictwa we współczesnej kulturze narodów słowiańskich.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.