Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury chorwackiej po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLCP-32CSDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chorwackiej po 1945 roku
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii literatury, historii, historii literatury chorwackiej, historii literatury powszechnej, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie i pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej,

- rozwijanie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu historii literatury chorwackiej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania i dyskutowania w języku chorwackim,

- przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury chorwackiej po 1945 roku, rozwijanie umiejętności czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie coraz bardziej zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania pracy seminaryjnej, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury narodowej kraju specjalności, rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury chorwackiej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- prezentacja chorwackiej literatury współczesnej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- ukazanie związków literatury chorwackiej z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej,

- przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych,

- chorwacka literatura współczesna w świetle opracowań krytycznoliterackich,

- analiza i interpretacja współczesnych tekstów poetyckich, prozatorskich, dramaturgicznych i publicystycznych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana III, od 1945 do 2000, Zagreb 2003.

S. Prosperov Novak, Povjest hrvatske književnosti. Sjećanjena dobro i zlo, Svezak III i IV, Split 2004.

Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury 1990-2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań 2005.

M. Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009.

K. Pieniążek-Marković, „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi omówić i zinterpretować twórczość najważniejszych chorwackich twórców współczesnych (literatura, sztuka, publicystyka),

- potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury, charakterystyczne dla chorwackiej literatury współczesnej,

- porównuje zjawiska literackie, formułuje wnioski, wyjaśnia i interpretuje te zjawiska w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym,

- potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim wiedzę,

- posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów,

- umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami literackimi oraz kulturowymi XX i XXI w. na gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym,

- potrafi wykazać ciąg rozwojowy chorwackiej literatury współczesnej, określić znaczenie tej epoki w szerszym kontekście historycznym i artystycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Łozińska, Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Putyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)