Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody spektralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MSPL Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody spektralne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy spektroskopii. Metody oparte na transformacji Fouriera. Techniki, materiały i metody przygotowania próbki stosowane w spektroskopii. Spektrometria w zakresie UV-vis, IR, widma Ramana. Dichroizm kołowy i ORD. Rodzaje luminescencji i związane z nimi techniki spektroskopowe. Widma IR amidów, aminokwasów i innych związków o znaczeniu biologicznym. Efekty izotopowe w widmach IR. Podstawowe techniki 1D 1HNMR i 13C NMR. 19F, 31P i 15N NMR. NOE, selektywne odsprzęganie spinów, DEPT. Homo- oraz heterojądrowy 2D NMR: COSY, HETCOR, HMQC, HMBC. INADEQUATE. ROESY, NOESY, TOCSY. Metody jonizacji i detekcji jonów stosowane w spektrometrii mas. Nisko- i wysokorozdzielcze widma mas. Fragmentacja jonów. Widma ESI-MS prostych i wielkocząsteczkowych peptydów - wyznaczanie masy cząsteczkowej. Pułapki jonowe i tandemowa spektrometria mas (MS-MS) - współczesne metody sekwencjonowania peptydów i protein. Praktyczne aspekty rozwiązywania struktury cząsteczki w oparciu o dane spektralne.

Pełny opis:

Student rozumie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na materię. Student umie charakteryzować promieniowanie elektromagnetyczne za pomocą długości fali, częstotliwości i liczby falowej. Student rozumie różnice między spektroskopią atomową i cząsteczkową. Student zna czynniki wpływające na intensywność absorpcji/emisji promieniowania elektromagnetycznego. Student zna różne metody spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej. Student zna podstawowe zastosowania spektrometrii UV-vis. Student umie opisać budowę spektrofotometru. Student rozumie zasady otrzymywania widm metodą fali ciągłej i za pomocą transformacji Fouriera. Student umie wybrać odpowiednie techniki spektroskopowe dla rozwiązania określonego zadania analitycznego. Student zna podstawowe zasady działania aparatu FT NMR, umie dobierać odpowiednie techniki NMR, interpretować jednowymiarowe i dwuwymiarowe widma NMR. Student wie jak wykorzystać dwuwymiarowe widma heterojądrowego NMR dla ustalenia struktury związku. Student potrafi wymienić techniki spektrometrii mas i rozumie ich podstawy. Student umie wymienić metody jonizacji stosowane w spektrometrii mas. Student rozumie różnicę między nisko- i wysokorozdzielczą spektrometrią mas. Student wie, jak na podstawie widma mas określić masę cząsteczkową makrocząsteczki. Student zna zasady przygotowania próbki, obowiązujące w różnych rodzajach spektroskopii. Student umie zidentyfikować związek organiczny na podstawie zestawu widm IR, MS i NMR.

Literatura:

1) R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

2) P. Suder, J. Siberring, Spektrometria mas, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Binkowska, Agata Dąbrowska, Włodzimierz Gałęzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Binkowska, Agata Dąbrowska, Włodzimierz Gałęzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gałęzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.