Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MATL-12
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty - 1 semestr programu X-S1-CHE
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Liczby, podstawowe działania arytmetyczne i działania na ułamkach. Elementy logiki. Zasada indukcji zupełnej. Funkcje: ograniczone, monotoniczne, wypukłe. Przegląd funkcji elementarnych i ich występowanie w problemach chemicznych. Rodzaje współrzędnych. Ciągi i szeregi liczbowe: ciąg, zbieżności ciągu, ograniczoność. Tw. o trzech ciągach, zbieżność niewłaściwa, wyrażenia nieoznaczone. Podciągi, tw. Bolzano-Weierstrassa. Ciągi monotoniczne. Liczba Eulera. Def. zbieżności szeregu. Szeregi w problemach chemicznych. Kryteria zbieżności: porównawcze, ilorazowe, pierwiastkowe, Abela, Dirichleta. Szeregi naprzemienne i kryterium Leibnitza. Granica i ciągłość funkcji. Granica funkcji jednej zmiennej. Własności granic, granice jednostronne. Ciągłość jednostajna. Własności funkcji ciągłej. Punkty nieciągłości. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Interpretacja geometryczna i w zastosowaniach chemicznych pojęcia pochodnej. Pochodne funkcji elementarnych. Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora.

Pełny opis:

CELE: Przekazanie podstawowej wiedzy z matematyki na poziomie wyższym umożliwiającym jej wykorzystanie w chemii. Zapoznanie ze współczesnym warsztatem matematycznym. Wykształcenie umiejętności doboru metody obliczeniowej właściwej dla danego zagadnienia w zależności od oczekiwanej dokładności wyników i aktualnych możliwości praktycznych. Rozwinięcie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych. Posługiwanie się metodami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Studenci powinni umieć wykonać wszelkie obliczenia chemiczne (ze wskazanego poniżej zakresu) za pomocą aparatu matematycznego i rozumieć jego znaczenie w opisie zjawisk chemicznych. Powinni potrafić sformułować podstawowe problemy chemiczne w języku matematyki.

1/ elementy logiki; algebra zbiorów; 2/ naszkicowanie wykresów funkcji elementarnych; 3/ stosowanie zasady indukcji zupełnej; 4/ stosowanie podstawowych twierdzeń dotyczących zbieżności ciągów liczbowych; 5/ stosowanie podstawowych kryteriów zbieżności szeregów liczbowych; 6/ obliczanie granic funkcji rzeczywistych; 7/ określanie, kiedy dana funkcja jest ciągła lub nieciągła. 8/ obliczanie pochodnych i stosowanie jej w problemach chemicznych.

Literatura:

1) E. Steiner "Matematyka dla chemików", PWN, Warszawa 2000.

2) H.Pidek-Łopuszańska, W. Ślebodziński, K.Urbanik "Matematyka dla chemików", PWN,

3) G.M.Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy", PWN, Warszawa 2002.

4) S.Koter, A. Warszawski "Mathematica w przykładach dla chemików"

5) P. Yates "Chemical calculations. Mathematics for chemistry", CRC Press.

6) J. Banaś, S. Wędrychowicz "Zbiór zadań z analizy matematycznej"

7) W.Krysicki, L.Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach", PWN, Warszawa 1995.

8) S. Gniłka, K. Nowakowski, D. Stachowiak-Gniłka, "Zbiór zadań z matematyki dla chemików".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 350 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 350 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Biadasiewicz, Dariusz Bugajewski, Krzysztof Górnisiewicz, Aleksandra Kaim-Garnek, Sebastian Król, Łukasz Michalak, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło, Yoichi Uetake
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Bugajewski, Tomasz Ciaś, Radosław Kaczmarek, Sebastian Król, Janusz Migda, Adam Przestacki, Mariusz Puchalski, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło, Bernadeta Tomasz, Maria Trybuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Ciaś, Sebastian Król, Artur Michalak, Marcin Molski, Adam Przestacki, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)