Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-CKWL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia kwantowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Fundamentalne pojęcia mechaniki kwantowej. Stacjonarne równanie Schrödingera - rozwiązania ścisłe. Hamiltonian atomu i cząsteczki. Spin elektronu. Zasada wariacyjna. Uproszczenia stosowane przy rozwiązywaniu równania Schrödingera - metoda Ritza, separacja ruchu jąder i elektronów, przybliżenie jednoelektronowe. Pojęcie orbitalu, LCAO, krzywej energii potencjalnej, poziomu wibracyjnego. Metoda Hartree-Focka. Bazy funkcyjne. Rachunek zaburzeń. Metody uwzględniające korelację elektronową. Elementy teorii funkcjonałów gęstości. Współczesne metody obliczeniowe. Efekty relatywistyczne. Zastosowania metod kwantowochemicznych - stabilność energetyczna atomów i cząsteczek, optymalizacja geometrii cząsteczek, przewidywanie właściwości i reaktywności molekuł.

Pełny opis:

Cele kształcenia

• Przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny chemii kwantowej umożliwiającej zrozumienie budowy atomów i cząsteczek, ich stabilności, właściwości fizykochemicznych i reaktywności.

• Zapoznanie ze współczesnym warsztatem badawczym chemii kwantowej.

• Wykształcenie umiejętności doboru metody badawczej do danego zagadnienia w zależności od wielkości badanego układu, oczekiwanej dokładności wyników i aktualnych możliwości praktycznych.

• Rozwinięcie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych za pomocą pojęć kwantowomechanicznych, przyswojenie terminologii używanej w chemii kwantowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się:

• Wiedzą i zrozumieniem w zakresie: pojęć leżących u podstaw mechaniki kwantowej; elementów matematyki wyższej niezbędnych do posługiwania się podstawowymi technikami kwantowomechanicznymi; budowy atomu; tworzenia się wiązań chemicznych; interpretacji właściwości fizykochemicznych w języku chemii kwantowej.

• Umiejętnością sformułowania problemu kwantowochemicznego w formie matematycznej i przeprowadzenia analizy sposobu rozwiązania go.

• Zdolnością doboru właściwej metodologii do opisu problemów z zakresu budowy atomów i cząsteczek, ich właściwości i aktywności chemicznej.

• Umiejętnością interpretacji wyników doświadczalnych oraz formułowania na ich podstawie trafnych wniosków za pomocą pojęć i terminologii chemii kwantowej.

Literatura:

1) L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2006.

2) W. Kołos, J. Sadlej, Atom i cząsteczka, WNT, Warszawa, 1998.

3) A. Gołębiewski, Elementy mechaniki i chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 1982.

4) W. Kołos, Chemia kwantowa, PWN, 1978.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Komasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Komasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)