Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-APSKL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Aspekty prawne dystrybucji i stosowania kosmetyków: ustawa o kosmetykach i jej harmonizacja z Dyrektywą Europejską (ED). Rozporządzenia dotyczące substancji zawartych w kosmetykach: (a) substancje, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, (b) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania, (c) dozwolone barwniki, (d) dozwolone substancje konserwujące, (e) substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach. Treść etykiet opakowań kosmetyków; wzory znaków graficznych, kody kreskowe. Ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji. Podstawy prawne dotyczące oceny jakości (czystość chemiczna i mikrobiologiczna). Nadzór nad kosmetykami: Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu; Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Higieny.

Pełny opis:

Przekazanie wiadomości z zakresu prawnych aspektów dystrybucji i stosowania kosmetyków. Zapoznanie się z Ustawą o Kosmetykach oraz jej aktualnymi nowelizacjami. Poznanie substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się: 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. regulacji prawnych z zakresu stosowania i dystrybucji kosmetyków. 2. Zdolnością odczytywania treści etykiet opakowań kosmetyków. 3. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla uzyskana właściwej funkcji środka kosmetycznego. 4. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji kosmetycznych oraz metod oceny ich jakości.

Literatura:

1) H. Gertig, Regulacje prawne w kosmetyce,WUM, Poznań, 2007

2) Ustawa z dn. 30.03.2001 r. o kosmetykach

3) B. Kurzępa, "Ustawa o kosmetykach z komentarzem", Wyd.TNOiK, Toruń 2009

4) Rozporządzenie Min. Zdrowia z 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1168; z 25 maja 2004 r. Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1471; z 30 marca 2005 r. Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642 ze zmianami; z 24 maja 2002 r. Dz.U. 2002 nr 69 poz. 644 ze zmianami; z 23 grudnia 2002 r. Dz.U. 2003 nr 09 poz. 107 ze zmianami

5) Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dn. 27.07.1976 r. (Dz. U. L 262 z 27.9.1976, str. 169) i zmieniające je dyrektywy: 2006/65/WE z dn. 19.07. 2006 r. , 2007/54/WE z dn. 29.08.2007 r.; zalecenie komisji z dn. 7.06. 2006 r; Decyzja Komisji z dn. 9.02. 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)