Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie, 3 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-MGR3 Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie, 3 semestr
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty na 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Rozwój umiejętności formułowania pytań i celów badawczych w zakresie problematyki podejmowanej na seminarium dyplomowym,

2. Rozwój umiejętności samodzielnego zdobywania, archiwizacji, krytycznej analizy i stosowania wiedzy, niezbędnych do realizacji zadań badawczych na poziomie pracy magisterskiej,

3. Rozwój umiejętności dyskursywno-narracyjnych (edytorskich i pisarskich),

4. Zapoznanie z zasadami ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

5. Rozwój krytycznej postawy poznawczej

6. Zapoznanie z metodami badawczymi w naukach humanistycznych

7. Zapoznanie z zasadami przygotowania pracy dyplomowej

8. Omówienie metodyk przygotowanie pracy nad pracą dyplomową

9. Rozwój umiejętności rozumienia i interpretacji tekstów źródłowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

--

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

--

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka wydziałowa, lektorium IK

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

sumarycznie po zaliczeniu czterech semestrów sem.27. sem I 4 pkt ects, sem II 6 pkt ects, III sem 5 pkt ects, IV sem 12 pkt ects plus egzamin dyplomowy

Pełny opis:

Wyjaśnianie pojęcie metodologii i metodyki pracy badawczej. Wybór metody badawczej. Omówienie podstaw metodologicznych pracy.

Zapoznanie z kryteriami podziału metod interpretacji tekstu.

Zapoznanie z umiejętnością pisemnego wyrażania własnego stanowiska. Podstawowe informacje z zakresu edycji tekstu. Zasady sporządzania bibliografii, przypisów.

Zapoznawanie z podstawowymi umiejętnościami z zakresu poszukiwania informacji. Dobór i sposób wykorzystania źródeł

Wybór i omówienie indywidualnych tematów pracy.

Prawa autorskie w Polsce a problem plagiatu

Omówienie kryteriów oceniania pracy magisterskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Boć „Jak pisać pracę magisterską”

H. Budzeń „Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny”

J. Jura, J. Roszczypała „Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich”

P. Oliver „Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów”

M. Węglińska „Jak pisać pracę magisterską?”

A. Wiszniewski „Jak przekonująco mówić i przemawiać”

Pozostała literatura:

Lektury problemowe dopasowane do poszczególnych rozpraw zostaną podane podczas zajęć seminaryjnych.

Efekty uczenia się:

Student zna teoretyczne koncepcje kultury, którą stosuje w perspektywie interdyscyplinarnej

Student zna specyfikę metodologiczną oraz aktualne kierunki w badaniach historyczno-kulturowych

Student rozpoznaje aktualne orientacje metodologiczne we współczesnej humanistyce, których osiągnięcia potrafi aplikować do badań nad kulturą

Student trafnie diagnozuje zmiany zachodzące we współczesnym życiu kulturalnym oraz narzędzia terminologiczne i koncepcyjne, niezbędne do rozpoznawania, analizowania i interpretowania nowych praktyk kulturowych

Student wykorzystując zdobytą wiedzę, zwłaszcza z zakresu estetyki, dokonywać samodzielnej i specjalistycznej interpretacji współczesnych wytworów artystycznych oraz wyjaśniać właściwe współczesnej kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym

Student dokonuje trafnego interpretowania sensów symbolicznych ludzkiej myśli i działań w swojej i obcej grupie społecznej, pogłębiania swojego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania umiejętności komunikacji kulturowej i międzykulturowej

Metody i kryteria oceniania:

Test

Esej

Prezentacja multimedialna

Przedstawienie konspektu i rozdziałów pracy

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek
Prowadzący grup: Jan Grad, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kamińska, Rafał Koschany, Krzysztof Moraczewski, Joanna Ostrowska, Ewa Rewers, Przemysław Rotengruber, Agata Skórzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek
Prowadzący grup: Marcin Adamczak, Remigiusz Ciesielski, Magdalena Grenda, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kamińska, Rafał Koschany, Marianna Michałowska, Jacek Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.