Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-WOL Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o literaturze
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć i problemów teorii i metodologii badań literackich oraz na temat literaturoznawstwa jako wiedzy o kulturze;

- rozwinięcie umiejętności interpretowania tekstów literackich w kontekście konkretnych metod badawczych;

- rozwinięcie umiejętności czytania tekstów z zakresu specjalistycznej dziedziny humanistyki;

- wdrożenie do dyskusji na temat: funkcji literatury w kulturze, obiegów i gustów literackich, mechanizmów rynku książki;

- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza o literaturze (w kontekście historycznym i teoretycznym) na poziomie matury z języka polskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- konwersatorium: dyskusja nad wybranymi problemami przedmiotu oraz literaturą przygotowaną w ramach poszczególnych zajęć;

- warsztat: praca w mniejszych grupach w celu wspólnego przedyskutowania wybranych problemów, wypracowania wspólnego stanowiska, wykonania drobnych zadań pisemnych


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

1. Esej - teoria i sztuka pisania.

2. Czym jest literatura? Wyznaczniki literackości.

3. Arcydzieło - kicz.

4. Fikcja literacka i teoria fikcji.

5. Poezja - proza.

6. Intertekstualność.

7. Dialog - monolog - strumień świadomości.

8. Od narracji literackiej do narracji jako struktury rozumienia.

9. Teorie literatury XX wieku - próba systematyzacji.

10. Paradygmat strukturalistyczny: formalizm - strukturalizm - semiotyka.

11. Literatura a filozofia: od fenomenologii do hermeneutyki.

12. Psychologiczne orientacje w badaniach literackich.

13. Postmodernizm - poststrukturalizm - dekonstrukcja.

14. Interpretacja - teoria i praktyka. Granice interpretacji.

Pełny opis:

1. refleksja na temat podstawowych zagadnień z teorii literatury;

2. spojrzenie na teorię literatury XX wieku jako na zbiór rozmaitych teorii, czasem podobnych, czasem istniejących w konflikcie;

3. zdobycie wiedzy o podstawowych sposobach analizy i interpretacji tekstu literackiego - teoretycznie oraz za pośrednictwem konkretnych przykładów-interpretacji;

4. istotna część zajęć poświęcona jest praktycznym zagadnieniom kreatywnego pisania i interpretacji

Literatura:

Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001,

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2005,

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie badań literackich. Podręcznik, Kraków 2006,

Teorie badań literackich. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006,

Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000

J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998;

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. zbiorowa, Wrocław 1992

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- posługiwać się podstawową wiedzą na temat literaturoznawstwa jako dziedziny badań, jego działów oraz poszczególnych celów i metod badawczych;

- przywoływać najważniejsze pojęcia z zakresu literaturoznawstwa (głównie teorii i metodologii);

- objaśniać specyfikę wiedzy o literaturze jako jednej z dyscyplin humanistycznych, zintegrowanej z innymi w ramach interdyscyplinarnie rozumianego kulturoznawstwa;

- wyznaczyć cel pytania o to, co jest (może być) literaturą, jaka jest jej rola w kulturze i jakie są metody jej badania;

- czytać teksty z zakresu szczegółowej dyscypliny humanistycznej;

- stosować wybrane teorie, dyskursy i metody badawcze do interpretacji wybranych tekstów literackich;

- wskazać różnicę między profesjonalną a amatorską lekturą, między arcydziełem a kiczem literackim, między interpretacją a subiektywnym sądem;

- formułować wypowiedzi zarówno ustne (dyskusja, praca w grupach), jak i pisemne (krótkie formy krytycznoliterackie, sprawdzian zaliczeniowy) – ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności językowej, estetyki i pragmatyki

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian zaliczeniowy z treści lektur oraz zagadnień omówionych podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.