Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka teatralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KTE-21WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka teatralna
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z najważniejszymi dokonaniami polskiej krytyki teatralnej;

- zorientowanie w piśmiennictwie krytycznoteatralnym (teoria, publikacje zwarte, serie wydawnicze, czasopisma);

- wypracowanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi krytycznej;

- praktyczne przygotowanie do pracy krytyka/recenzenta teatralnego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

udokumentowane osiągnięte efekty kształcenia z zakresu „Sztuki komunikacji”, „Warsztatu teatrologa”, „Teatru dzisiejszego”.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

biblioteka WFPiK, materiały przekazywane na zajęciach, uzgadniane lektury

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

-Ćwiczenia, wspólna lektura tekstów, samodzielna praca studentów i prezentacja sylwetek krytyków

-dyskusje, działania praktyczne

-własna praca studentów


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć: 60 (2x30)

Godziny konsultacji: 4

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć (30), czytanie wskazanej literatury (20), przygotowanie recenzji i organizacja debaty (30)

Suma godzin: 144

Punkty ECTS: 4

Skrócony opis:

Krytyka teatralna

Pełny opis:

Kształtowanie się krytyki teatralnej i jej historyczne funkcje.

Najwybitniejsi polscy krytycy teatralni i specyfika ich pisarstwa i działalności. Style pisarstwa krytycznoteatralnego

Współczesna krytyka teatralna – zadania i przejawy. Krytyka instytucjonalna.

Gatunki wypowiedzi krytycznych. Tworzenie własnych tekstów

Czasopisma i portale teatralne i teatrologiczne: redakcje, dobór i specyfika materiałów, ukierunkowanie na odbiorcę, rodzaje tekstów.

Recenzja teatralna jako podstawowy gatunek wypowiedzi krytycznej. Zbiory recenzji. Recenzje w gazetach codziennych i pismach branżowych. Tworzenie własnych recenzji (z uwzględnieniem różnych mediów i różnych rodzajów widowisk).

Debata okołoteatralna jako przejaw działalności krytycznej (wywiad, spotkanie, dyskusja, panel itd.). Organizacja debaty.

Literatura:

Zalecana literatura:

- wybrane zbiory recenzji teatralnych (historycznych) – np. Recenzje teatralne towarzystwa Iksów 1815-1819, oprac. J.Lipiński, Wrocław 1956; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, oprac. Z. Raszewski, Wrocław 1993; wybór rec. Karola Irzykowskiego, Boya-Żeleńskiego, Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Peipera.

- wybrane teksty krytyczne (współczesne) i zbiory recenzji – m.in. wybór rec. Jana Kotta, Konstantego Puzyny, Andrzeja Wanata, Marty Fik oraz np. Jacka Kopcińskiego, Grzegorza Niziołka, Joanny Walaszek, Małgorzaty Dziewulskiej, Jolanty Kowalskiej.

- Polska krytyka teatralna w XIX wieku, pod red. Eleonory Udalskiej, Warszawa 1994.

- Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy, pod red. Eleonory Udalskiej, Wrocław 1992.

- Widowisko-teatr-dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, pod red. E. Wąchockiej, Katowice 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać i omówić działania i twórczość najważniejszych polskich krytyków teatralnych (wybranych dawnych i współczesnych)

- wymienić i omówić najważniejsze polskie czasopisma i portale teatralne oraz sformułować krytyczną refleksję na ich temat

- zdefiniować cele działalności krytycznej / recenzenckiej

- sprawnie wyszukać informacje dotyczące danego wydarzenia teatralnego i wykorzystać je do zrealizowania określonego zadania

- docenić wagę refleksji na tematy etyczne związane z działalnością krytyczną

- skonstruować wypowiedź krytycznoteatralną (z uwzględnieniem poprawności formalnej i określonego medium), zarówno pisemną, jak i ustną

- pracować w zespole przy przygotowaniu i realizacji projektu krytycznoteatralnego

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (przygotowanie do zajęć, umiejętność analizy tekstu, wiedza z zakresu historii teatru)

Egzamin

Oceny formujące (merytoryczna ocena prezentacji, jakość dyskusji)

Egzamin

Oceny formujące (odpowiedniość wyboru środków formalnych i stylistycznych do celu wypowiedzi)

Oceny formujące (sprawność w wyszukiwaniu informacji, ich jakość, umiejętność selekcji i doboru materiałów, wykorzystanie informacji)

Oceny formujące (ocena świadomości kształtowania refleksji etycznej w pracy krytyka)

Oceny formujące (merytoryczna i stylistyczna ocena prac cząstkowych)

Egzamin (w tym: ocena pracy semestralnej – pisemnej lub ustnej)

Oceny formujące (jakość przygotowania i przeprowadzenia debaty, ocena jakości współpracy i podziału zadań w grupie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guderian-Czaplińska
Prowadzący grup: Stanisław Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Paprzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rewerenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.