Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WT-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do tłumaczenia
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska (wszystkie specjalizacje z wyjątkiem tłumaczeniowej)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski

2. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski

3. Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski

4. Wyrobienie umiejętności tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski w trybie dialogowym

5. Przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka angielskiego w wybranych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe pisemne i ustne

6. Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku angielskim


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Moodle - materiały, proste zadania językowe, dyskusja online, gospodarowanie zadaniami pisemnymi i poprawami, peer-feedback.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

WAMU Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1) Porównywanie tekstów źródłowych i docelowych, analiza użytych strategii tłumaczeniowych, dyskusja na temat metod tłumaczenia, tworzenie plakatów "Umiejętności i kompetencje tłumacza pisemnego".


2) Oglądanie filmów o pracy tłumaczy konferencyjnych w instytucjach Unii Europejskiej (np. The Whisperers), czytanie artykułów o rodzajach i podstawowych metodach tłumaczenia ustnego, prowadzenie dyskusji o wyzwaniach w pracy tłumaczy ustnych, tworzenie plakatów "Umiejętności i kompetencje tłumacza ustnego".


3) Ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczenia pisemnego (pl-ang) następujących rodzajów tekstów: broszur turystycznych, ulotek reklamowych, reklam, prostych tekstów biznesowych, opisów, przepisów kulinarnych, przemówień. Poprawianie tłumaczeń wykonanych przez kolegów z grupy. Znajdowanie błędów w tekstach docelowych i omawianie ich z nauczycielem i kolegami z grupy.


4) Ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczenia konsekutywnego/ ustnego: tłumaczenie prezentacji innych studentów, tłumaczenie przemówień politycznych, symulacje konferencji i spotkań biznesowych - tłumaczenie konsekutywne i liason. Wykonywanie tłumaczenia a vista: tłumaczenie ustne dokumentów i prezentacji w programie Power Point.


5) Opisywanie obrazków z wykorzystaniem słownictwa z danego tematu, odgrywanie scenek według scenariusza, z wykorzystaniem słownictwa z list tematycznych.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Język turystyki

2. Język naukowy

3. Język środków masowego przekazu

4. Język specjalistyczny – sport

5. Język specjalistyczny – bankowy

6. Język wystąpień publicznych

7. Język dowcipów

8. Język instrukcji

Literatura:

Douglas-Kozłowska, Ch. 1998. Difficult words in Polish-English translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korzeniowska, A., P. Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Macpherson, R. 1996. English for writers and translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelsson-Brown, G. 1998. A practical guide for translators. Clevdon: Multilingual Matters Ltd.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Thomas, N., R. Towell (eds). 1985. Interpreting as a language teaching technique. London: Centre for Information on Language Teaching and Research

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski

2. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski

3. zna zasady tłumaczenia pisemnego

4. zna zasady tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski w trybie dialogowym

5. tłumaczy teksty napisane w języku polskim należące do wybranych rejestrów na język angielski

6. tłumaczy ustnie (konsekutywnie) wystąpienia wygłaszane w wybranych rejestrach w języku polskim na język angielski

7. stosuje nowo przyswojone słownictwo z różnych rejestrów języka angielskiego ze zrozumieniem

8. sprawnie komunikuje się w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych wykorzystując do tego nowo poznane słownictwo przyswojone podczas ćwiczeń tłumaczeniowych z języka polskiego na język angielski

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

F - dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć sprawdzające znajomość słownictwa); obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre/ dobre plus oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, bardzo duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra i/ lub dobra plus ocena z testu końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobra znajomości słownictwa, dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, dobra ocena z testu końcowego w każdym semestrze, zaangażowanie w pracę na zajęciach, obecność na zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dostateczna znajomości słownictwa, dobre i dostateczne oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, dobra/ dostateczna ocena z testu semestralnego, obecność na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna znajomości słownictwa, zaliczenie tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu na ocenę dostateczną, zaliczenie testu semestralnego na ocenę dst, obecność na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna znajomość słownictwa, brak tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach lub uzyskanie oceny niedostatecznej, brak oceny lub ocena niedostateczna z testu końcowego, nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska, Natalia Surma-Filipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny, Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska, Natalia Surma-Filipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal, Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny, Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)