Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria tłumaczenia i strategie tłumaczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TTIST-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria tłumaczenia i strategie tłumaczeniowe
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1) przekazanie wiedzy z zakresu teorii i strategii tłumaczenia,

2) wyrobienie umiejętności lokalizowania i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych,

3) wyrobienie umiejętności rozpoznawania strategii tłumaczeniowych w tekstach docelowych,

4) wyrobienie umiejętności stosowania wybranych strategii tłumaczeniowych w praktyce,

5) wyrobienie umiejętności poprawnego przekładu w parze językowej polski-angielski,

6) wyrobienie umiejętności planowania, kontrolowania i poprawiania własnych tłumaczeń.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Metody aktywizujące

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Teoria tłumaczenia pisemnego: Szkoły, modele, podejścia.

2. Podstawowa terminologia z zakresu teorii tłumaczenia pisemnego.

3. Teoria tłumaczenia ustnego: Szkoły, modele, podejścia.

4. Podstawowa terminologia z zakresu teorii tłumaczenia ustnego.

5. Strategie tłumaczeniowe: Wybrane klasyfikacje.

6. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wiedzy o tłumaczeniu i strategii tłumaczeniowych: Analiza tłumaczeń, identyfikacja strategii tłumaczeniowych, tłumaczenie tekstów.

Literatura:

Baker, M. 1992. In other words: A coursebook on translation. London: Routledge.

Baker, M. (ed.). 2009. Routledge encyclopaedia of Translation Studies. London: Routledge.

Belczyk, A. 2004. Poradnik tłumacza: Z angielskiego na nasze. Kraków: Idea.

Chmiel, A., Janikowski, P. (eds.). 2015. Dydaktyka tłumaczenia ustnego. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Gile, D. 1995. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam: John Benjamins.

Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków: Tertium.

Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies. London: Routledge.

Pöchhacker, F. 2004. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge.

Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds.). 2002. The Interpreting Studies reader. London: Routledge.

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Venuti, L. (ed.). 2000. The Translation Studies reader. London: Routledge.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną z zakresu badań nad przekładem,

- zna i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych,

- umie analizować tekst źródłowy pod kątem potencjalnych problemów tłumaczeniowych,

- dysponuje umiejętnością poprawnego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski z uwzględnieniem stosowania wybranych strategii tłumaczeniowych,

- dysponuje umiejętnością koordynowania i weryfikowania tłumaczonych przez siebie tekstów,

- potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę oraz swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia,

- rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy i doskonalenia zdobytych umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium pisemne

Prezentacja multimedialna

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii tłumaczenia i strategii tłumaczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Korpal, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.