Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie techniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TTECH-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie techniczne
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników do problematyki tłumaczenia technicznego i naukowego, zaprezentowanie problemów i trudności najczęściej występujących w tego typu tłumaczeniach, zaprezentowanie najczęściej występujących w tych dziedzinach typów tekstów (niezależnie od dziedziny). Studenci w bardzo podstawowym stopniu zaznajomią się z tekstami z takich dziedzin nauki i techniki jak: ochrona środowiska, telekomunikacja, automatyka i elektronika, drogi i kolejnictwo, informatyka, energetyka, budownictwo, inżynieria chemiczna, biotechnologia, motoryzacja, urządzenia dźwigowe i podnośnikowe, transport i logistyka. W wyniku tego, poza zaznajomieniem się z najważniejszymi cechami różnorodnych elementów dyskursu technicznego studenci uzyskają podstawową, niezbędną dla tłumacza, wiedzę na temat wybranych procesów technologicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej C1 i znajomość j. polskiego na poziomie C2. Umiejętność tłumaczenia tekstów niespecjalistycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle w odpowiednim kursie

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, ćwiczenia praktyczne (tłumaczenie na j. polski i j. angielski, ćwiczenia leksykalne).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem. 30

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć, wyszukiwanie niezbędnych informacji. 20

Praca własna studenta - ćwiczenia tłumaczeniowe. 20

Praca własna studenta - ustosunkowanie się do uwag korektora (nauczyciela lub innego studenta). 10

SUMA GODZIN 110

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

English description:

The course is part and parcel of the MA translation programme. The main aim of the course is to acquaint students with key ideas concerning science and technology. Having completed the course the students should be able to translate fairly complex texts on scientific and technical topics. They should also know passively and use actively the vocabulary of science and technology in both English and Polish.

Main Course objectives are as follows:

1. To make students familiar with the characteristics of technical and scientific discourse,

2. To make them familiar with basic technical terminology,

3. To teach students how to avoid most blatant mistakes,

4. To make students familiar with basis technological processes,

5. To make students aware of the knowledge and skills they have and that they still need to develop,

6. Make students aware of life-long learning necessity.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Najczęściej występujące problemy w tłumaczeniu technicznym, najczęstsze błędy.

2. Teksty o dużej zawartości informacji kontekstowych – biuletyny, materiały informacyjne.

3. Teksty techniczne reklamowe, marketingowe, katalogi produktów.

4. Teksy naukowe – artykuły, opisy projektów badawczych.

5. Instrukcje obsługi.

6. Instrukcje bezpieczeństwa, zagadnienia BHP.

7. Teksty techniczne z elementami prawa: Umowy i SIWZ

8. Korespondencja oficjalna o tematyce technicznej.

9. Testy i procedury kontroli jakości.

10. Pozwolenia, zezwolenia.

11. Specyfikacje techniczne, karty bezpieczeństwa substancji.

12. Niebezpieczeństwa wynikające z używania skrótów.

13. Używanie informacji pozatekstowych (rysunki techniczne, formuły obliczeniowe).

14. Tłumaczenie w warunkach ograniczonych informacji kontekstowy – rysunki techniczne, tabele, faktury, listy sprzętu.

15. Ograniczenia długości tłumaczenia, niska jakość tekstu źródłowego.

Literatura:

Baker, Mona. 2001. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Byrne, J. 2006. Technical translation: Usability strategies for translating technical documentation. Dordrecht: Springer.

Byrne, Jody. 2012. Scientific and Technical Translation Explained A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester: St. Jerome Publishing.

Korzeniowska, A.,Kuhiwczak P. 1994. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade, Warszawa: PWN

Kozłowska, Zofia. 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Mazur, M. 1961. Terminologia techniczna. Warszawa: WNT

Voellnagel, A. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa: Tepis.

Pieńkoś, Jerzy. 2003. Podstawy Przekładoznawstwa – od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pisarska, Alicja – Teresa Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne Tendencje Przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tomaszkiewicz, Teresa (ed.). 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Słowniki:

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Wydawnictwo WNT.

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Wydawnictwo WNT.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Potrafi tłumaczyć najczęściej spotykane typy tekstów technicznych i naukowych o średnim i wysokim poziomie wyspecjalizowania.

2. Rozumie powiązania między dyskursem technicznym/naukowym a innymi formami dyskursu.

3. Potrafi ocenić, czy stopień jego wiedzy jest wystarczający do wykonania danego tłumaczenia.

4. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych.

5. Potrafi efektywnie i szybko szukać informacji na wymagany temat, oraz wymaganej terminologii.

6. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności.

7. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, kierować zespołem, organizować pracę swoją i zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje, ćwiczenia praktyczne (tłumaczenie na j. polski i j. angielski, ćwiczenia leksykalne). F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

F- sprawdzanie przygotowania studentów do wykonania zadania

F, P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego.

P – test końcowy sprawdzający znajomość słownictwa i umiejętność tłumaczenia tekstu naukowo-technicznego.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na wysokim poziomie

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na b. dobrym poziomie

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na dobrym poziomie

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Anna Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Anna Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burzyńska, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.